Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

VELKÝ PŘEHLED daňových změn: Na co mají nárok zaměstnanci, firmy i OSVČ?

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie
Foto: Pixabay

Orientace v množství postupně zveřejňovaných daňových opatření v uplynulých týdnech může být problematická. Přehledné informace k opatřením Vlády České republiky v souvislosti se šířením koronaviru COVID-19 se proto mohou hodit. V textu níže naleznete opatření týkající se zaměstnanců i osob samostatně výdělečně činných.

Zaměstnanci byli vždy považování za chráněnou skupinu v porovnání s lidmi, kteří podnikají. Virová krize ale ukázala i aspekt závislosti na zaměstnavateli ať co do oboru, ve které zaměstnavatel působí nebo postoje k zaměstnancům. Vláda prostřednictvím Úřadu práce pro zaměstnavatele připravila příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd jejich zaměstnanců. Dne 31. 3. 2020 byl pro zaměstnavatele, jejichž hospodářská činnost je ohrožena v důsledku šíření nákazy virem SARS-CoV-2, schválen program za následujících podmínek:

 zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce; zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď; týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění; zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a provést související odvody.

Vláda nadefinovala takzvaný Režim A, který odpová nucenému omezení provozu a karanténě:

v případě karantény, kdy zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku; v případě uzavření provozu nařízením vlády, kdy zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku; zaměstnavatel dostane příspěvek ve výši 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů/maximálně však do výše 39 000 korun.

Takzvaný režim B byl pak definován jako související hospodářské potíže:

překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku; omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku; omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku, kterou lze případně snížit až na 60 % průměrného výdělku. zaměstnavatel dostane příspěvek ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů/maximálně však do výše 29 000 korun.

Dalším podpůrným krokem, je rozšíření ošetřovného pro zaměstnance. Ošetřovné zaměstnancům bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech, a to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Nárok na něj budou mít po dobu mimořádných opatření také rodiče s dětmi až do dovršení věku 13 let.

Pro osoby samostatně výdělečně činné vláda připravila první a druhý liberační balíček. V rámci prvního liberačního balíčku došlo k plošnému prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a prominutí úroku z prodlení za pozdní úhradu daňové povinnosti, a to nejdéle do 1. července 2020.

Dále zveřejnilo Ministerstvo financí tzv. liberační balíček II, který plošně promíjí červnovou zálohu na daň z příjmů fyzických osob. V praxi to znamená, že všichni poplatníci, kteří měli na základě předchozích daňových přiznání povinnost uhradit zálohu na daň z příjmů splatnou 15. června 2020, ji nebudou muset hradit vůbec. Pokud poplatníci zálohy splatné 15. června 2020 již uhradili, pak mohou požádat správce daně o vrácení této zálohy.

Pojistné na sociální zabezpečení

Všechny OSVČ bez ohledu na vykonávání hlavní nebo vedlejší výdělečné činnosti jsou zproštěny úhrady záloh na pojistné na důchodové pojištění za období březen 2020 až srpen 2020 v plné výši. OSVČ nemusí o prominutí plateb záloh žádat. Pokud by OSVČ zálohu na pojistné již za měsíc březen 2020 uhradila, použije se tato platba nejprve na úhradu splatných závazků a poté na úhradu zálohy na pojistné za měsíc září 2020. V Přehledu OSVČ za rok 2020 si tak kromě fakticky zaplacených záloh za leden, únor a září až prosinec 2020 poplatník odečte i částku ve výši minimálních záloh, jejichž placení bylo za období březen 2020 až srpen 2020 zcela prominuto (tj. 15 264 Kč u OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost nebo 6 109 Kč u OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost). Doba, za kterou nebudou OSVČ odváděny zálohy na pojistné na důchodové pojištění, se bude započítávat do rozhodného období pro výpočet důchodů. OSVČ, které jsou účastny dobrovolného nemocenského pojištění jej musí i nadále platit. Česká správa sociálního zabezpečení na svých webových stránkách informovala, že Přehled OSVČ za rok 2019 bude možné bez sankcí podat do 3. srpna 2020, přičemž do této lhůty musí být uhrazen také nedoplatek pojistného na důchodové pojištění za rok 2019, aby bylo prominuto rovněž penále za pozdní úhradu pojistného.

Pojistné na zdravotní pojištění

OSVČ hradící minimální zálohy na pojistné na zdravotní pojištění jsou v období od března 2020 do srpna 2020 zproštěny jejich úhrady (tyto zálohy jsou považovány za uhrazené). OSVČ nemusí o prominutí plateb záloh žádat. OSVČ hradící zálohy na pojistné vyšší než minimální, hradí v období od března 2020 do srpna 2020 pouze zálohy na pojistné ve výši rozdílu mezi vypočtenou zálohou a minimální zálohou ve výši 2 352 Kč měsíčně. OSVČ může nicméně bez sankcí uhradit část záloh na pojistné ve výši rozdílu mezi vypočteným pojistným a minimálním pojistným až po podání Přehledu OSVČ za rok 2020. V Přehledu OSVČ za rok 2020 si lze odečíst od vypočteného pojistného nejen zaplacené zálohy na pojistné na ZP v roce 2020 (tj. zálohy za leden, únor a září až prosinec 2020), nýbrž také minimální zálohy, jejichž placení bylo za období březen 2020 až srpen 2020 prominuto (tj. 14 112 Kč u OSVČ vykonávající výdělečnou činnost). Lhůta pro podání Přehledu OSVČ za rok 2019 byla posunuta do 3. 8. 2020. Upozorňujeme, že doplatky pojistného jsou oproti důchodovému pojištění splatné do 8 dnů po dni, ve kterém byl či měl být podán Přehled. Dochází také k prominutí penále za pozdní úhradu záloh na pojistné či samotného pojistného (např. u zaměstnavatelů) pro období od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020 při jejich úhradě do 21. 9. 2020. Zálohy na pojistné či pojistné uhrazené po 22. 9. 2020 již bude penalizováno.

Ošetřovné pro OSVČ

OSVČ mají mimořádně nárok na ošetřovné ve výši 424 korun za každý den péče o dítě do 13 let po celou dobu uzavření školy či jiného dětského zařízení. Uvedená podpora ve formě dotace bude vyplácena také OSVČ, která pečuje o nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19. Podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu, jež je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) a byla umístěna dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá.

Tato dávka bude poskytována formou dotace, o kterou se bude žádat měsíčně vždy za uplynulý měsíc, tedy nyní lze podávat žádosti od 1. 4. do 30. 4. 2020 za období od 12. 3. do 31. 3. 2020.

Příjemce podpory musí splňovat tato kritéria:

musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ vykonávající hlavní činnost, musí splňovat definici malého a středního podniku, musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě, nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie do 12. března 2020.

Všechny výše uvedené podmínky prokazuje čestným prohlášením. Dále příjemce dotace potvrzuje čestným prohlášením, že na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci žádná jiná osoba.

Kompenzační bonus pro OSVČ

Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020. Na částku v maximální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a splní tyto požadavky:

OSVČ vykonává po celou dobu hlavní činnost, vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ atd.), Výše uvedené žadatel doloží čestným prohlášením.

V poslanecké sněmovně prošel druhým a třetím čtením návrh novely zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ zasažené koronavirem, podle kterého bude program pokračovat i pro období od 1. května do 8. června, za toto období bude možné nově žádat o podporu v maximální výši 19 500 Kč.

Elektronická evidence tržeb

OSVČ povinní k elektronické evidenci tržeb mohou pozastavit EET na dobu stavu nouze a následujících třech měsíců. Po tuto dobu nebude muset žádný poplatník evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována.

Témata:  ekonomika daně firmy

Aktuálně se děje

17. července 2024 15:29

16. července 2024 10:49

Půjčování lodí a šlapadel: Jak se chovat na vodě

Letní měsíce a stále častější tropické teploty lákají stále více lidí k vodním radovánkám. I pro ty však platí různá pravidla. Věděli jste, že i při projížďce na šlapadle se z vás stává účastník plavebního provozu, který by měl znát jeho základní pravidla a postup v krizových situacích? A víte, na co si dát pozor v půjčovně lodí nebo jiných plavidel?

Zdroj: Marie Dvořáková

Další zprávy

Daně, ilustrační fotografie

Zákon o daních z příjmu se bude měnit. Na co se připravit, když novela projde?

V souvislosti s návrhem nového zákona o účetnictví Ministerstvo financí koncem května předložilo návrh na změnu zákona o daních z příjmů. Zákon by měl být účinný od 1. ledna 2025. Rozsah navrhovaných změn zákona o daních z příjmů je značný a některé pasáže zákona jsou zcela koncepčně přepracovány. Do zákona je včleněno i velké množství nových pravidel. Přinášíme stručný přehled nejvýznamnějších změn.