Odchod do důchodu: Co vše potřebujete vědět a na koho se obrátit?

Rozhodli jste se odejít do starobního důchodu? Jde o zásadní životní krok. V souvislosti s touto novou rolí mají lidé, kterých se to týká, často řadu dotazů. Zajímají se především o to, jaká mají práva a povinnosti. Přinášíme vám proto ty nejdůležitější rady.

Ilustrační fotografie

V první řadě je třeba vědět, kam se obrátit 
Žádost o důchod se na okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podává osobně. Druhou možností je zmocnit jinou osobu na základě udělené plné moci. Za ty seniory, kteří nemohou podat žádost o důchod sami vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o jejich zdravotním stavu žádost podat jejich rodinní příslušníci.

Co mít s sebou? 
Při podání žádosti o důchod je třeba předložit průkaz totožnosti. Dále se předkládají doklady o náhradních dobách pojištění (např. o studiu, vojně, péči o dítě) a o dobách pojištění, které Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) nemá v evidenci. Pokud žadatel takové doklady nemá, stačí k sepsání žádosti o důchod pouze platný doklad totožnosti, případně vyplněný a bankou potvrzený tiskopis pro výplatu důchodu na účet.

Jakou formou si můžete nechat peníze vyplácet? 
Důchod je možné vyplácet dvěma způsoby – na účet důchodce nebo jeho manžela či manželky nebo v hotovosti na adresu bydliště prostřednictvím České pošty. Nevýhodou tohoto způsobu je, že se za každou splátku důchodu platí částka 21 Kč - o tento poplatek je pak vyplácený důchod nižší. Způsob výplaty si budoucí důchodce volí při sepisování žádosti o důchod. Pro výplatu důchodu na účet je třeba předložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu nebo Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice. Dokument je k dispozici na OSSZ či webu ČSSZ). Pokud vám zvolený způsob vyplácení důchodu nebude vyhovovat, není třeba věšet hlavu. Požádat o změnu lze kdykoliv.

Co se bude dít po podání žádosti? 
Po přiznání důchodu ČSSZ zašle rozhodnutí. Nevydává ale žádný univerzální „průkaz důchodce“. Potvrzení o pobírání důchodu či jeho aktuální výši vydá v případě potřeby OSSZ. Důchodce má pak povinnost do 8 dnů ohlásit ČSSZ všechny skutečnosti, které mají vliv na důchod a jeho výplatu – například změnu adresy, změnu čísla účtu pro zasílání důchodu apod.¨¨

Jak je to se zdravotní pojišťovnou? 
To, že byl žadateli přiznán důchod, je třeba oznámit zdravotní pojišťovně, u které je klient registrován. Za důchodce, kteří při pobírání důchodu nejsou výdělečně činní, platí zdravotní pojištění stát.

Musíte podávat daňové přiznání? 
Informace o tom, kdy důchod v daném roce nepodléhá zdanění a kdy naopak musí důchodce podat daňové přiznání, sdělí příslušný finanční úřad. Podle současně platných daňových předpisů podléhá pravidelně vyplácený důchod zdanění, jen pokud v ročním součtu přesáhne 36násobek minimální mzdy. Jednorázové doplatky důchodů (např. při zpětném přiznání důchodu) dani z příjmů nepodléhají.

Co když dál pracujete? 
Kdo při pobírání starobního důchodu vykonává výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, může po 360 kalendářních dnech této činnosti požádat o přepočet důchodu. Žádost je možné podat nejlépe prostřednictvím OSSZ podle místa trvalého bydliště, příp. zaslat na ústředí ČSSZ. Poživatelé starobních důchodů, kteří při pobírání důchodu pracují a jsou účastni nemocenského pojištění, mají kratší podpůrčí dobu pro výplatu nemocenského. Nemocenské se jim vyplácí nejdéle 70 kalendářních dnů při jedné pracovní neschopnosti, ne však víc než 70 dnů za kalendářní rok. Také platí, že se jim nemocenské vyplácí nejdéle do dne skončení zaměstnání.

Lidé, kteří při pobírání důchodu nadále pracují, mohou o přiznání důchodu svého zaměstnavatele informovat. Pokud bude důchodce i po přiznání důchodu nadále vykonávat samostatnou výdělečnou činnost (OSVČ), měl by informovat příslušnou OSSZ, protože přiznání důchodu může mít vliv na výši záloh na pojistné na sociální zabezpečení. Ten, kdo pobírá „předčasný“ starobní důchod však má povinnost zaměstnavateli i OSSZ/ČSSZ tuto skutečnost oznámit.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky