Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Nejdůležitější daňové novinky v roce 2020

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie
Foto: Pixabay

Poslanecká sněmovna schválila a zaslala k projednání Senátu návrh zákona, který s sebou přináší řadu změn v oblasti daní s navrhovanou účinností od 1. ledna 2020. Jan Kašpar, daňový poradce KODAP připravil shrnutí těch nejdůležitějších z pohledu běžného občana.

Zvýšení spotřební daně u tabáku, lihu a cigaret

Navrhuje se zvýšení sazby spotřební daně z lihu, a to pro všechny vybrané výrobky této dani podléhající. Dále je navrženo zvýšení sazby spotřební daně z tabákových výrobků, a to pro všechny tyto vybrané výrobky, tedy jak cigarety, doutníky a cigarillos, tak tabák ke kouření. V případě cigaret se zvyšují obě složky sazby daně (procentní i pevná část) a zároveň i minimální sazba daně na 1 kus cigarety. Rovněž se zvyšuje sazba spotřební daně ze zahřívaných tabákových výrobků, a to ve výši sazby spotřební daně z tabáku ke kouření. Dá se tudíž očekávat nemalé zvýšení ceny u zboží podléhajícího vybraným daním.

Zdanění výher

Na základě navrhovaného znění se omezuje osvobození příjmů z hazardních her provozovaných na základě ohlášení nebo povolení podle zákona upravujícího hazardní hry nebo na základě právních předpisů obdobných tomuto zákonu vydaných v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor od daně z příjmů pouze pro případy, kdy hodnota výhry nepřesahuje 100 000 Kč. Ceny v hodnotě vyšší než 100 000 Kč budou podléhat dani z příjmů. Zdaněny budou srážkou u zdroje ve výši 15 % (tedy budou vypláceny rovnou v částce ponížené o sraženou daň).

Omezení podmínek pro osvobození by se mělo dotknout i výher z účtenkové loterie provozované k EET. Osvobození již nebude absolutní bez ohledu na výši výhry, ale bude se nově vztahovat pouze na případy, kdy hodnota výhry nepřesáhne 100 000 Kč. Ceny z účtenkové loterie v hodnotě vyšší než 100 000 Kč budou podléhat dani z příjmů. Zdaněny budou rovněž srážkou u zdroje ve výši 15 %.

Výhry do 100 000 Kč si zachovají i nadále původní režim.

Osvobození od daně z pozemků se rozšiřuje

Doposud bylo možné uplatnit osvobození mimo jiné na pozemky remízků, hájů a větrolamů i mezí na orné půdě, trvalých travních porostech, pozemky ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat. Nově bude okruh pozemků, na které může dopadat osvobození od daně, rozšířen na pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází

1. ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně,

2. krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství, nebo

3. příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání.

Smyslem této nové úpravy je podpora opatření na zachování biodiverzity zemědělské krajiny a boj proti nedostatku vody (suchu).Zvýšení správních poplatků

Podle zákonodárců je nutné reagovat na měnící se prostředí a zvýšení cenové hladiny. Výše správních poplatků byla naposledy změněna k 1. lednu 2012, tedy před provedením rekodifikace soukromého práva, která mimo jiné zásadním způsobem zvýšila náročnost řízení vedených katastrálními úřady. Proto se navrhuje zvýšení sazby některých správních poplatků na dvojnásobek.

Konkrétně to znamená, že například přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí bude od 1. ledna 2020 podléhat správnímu poplatku 2 000 Kč namísto současných 1 000 Kč.

Témata:  daně ekonomika finance

Aktuálně se děje

17. června 2024 9:56

14. června 2024 9:44

13. června 2024 17:27

Cenové rozdíly nemovitostí jsou čím dál tím vyšší. Roli hraje i několik kilometrů

Ceny nemovitostí se stále mění. Čím dál větší roli hraje lokalita. Rozdíl v cenách je patrný i u nemovitostí vzdálených jen pár kilometrů od sebe. Zatímco v žádaných lokalitách jsou nemovitosti na lehce růstové trajektorii, u méně žádaných lokalit jsou na tom ceny právě naopak. V realitách platí mantra: “Lokalita, lokalita, lokalita.“

Zdroj: Marie Dvořáková

Další zprávy

Daně, ilustrační fotografie

Zákon o daních z příjmu se bude měnit. Na co se připravit, když novela projde?

V souvislosti s návrhem nového zákona o účetnictví Ministerstvo financí koncem května předložilo návrh na změnu zákona o daních z příjmů. Zákon by měl být účinný od 1. ledna 2025. Rozsah navrhovaných změn zákona o daních z příjmů je značný a některé pasáže zákona jsou zcela koncepčně přepracovány. Do zákona je včleněno i velké množství nových pravidel. Přinášíme stručný přehled nejvýznamnějších změn.