Co je nájemní smlouva a kdy je možné od ní odstoupit?

Co je nájemní smlouva? Jde o dočasné přenechání nemovitosti, nebo její části, do užívání další osobě za smluvených podmínek a dobu určitou, nebo neurčitou. Nájemní a podnájemní vztah se řídí občanským zákoníkem.

Ilustrační fotografie

Nájemní smlouva musí být uzavřena vždy písemnou formou

Věnujte především velký pozor všem náležitostem, který by měla smlouva obsahovat, tak, aby bylo dobře prokazatelné, co je jejím předmětem a vyhnete se tak případným nedorozuměním či podvodu. Uvedena musí být především specifikace předmětu nájmu. Tím je myšleno popsání konkrétního bytu, patra, č.p. domu a další konkrétní specifikace.

Stěžejní je samozřejmě uvedení doby, po kterou bude byt pronajímán. „Uvedena může být určitá, neurčitá a výpovědní lhůta. Pokud není sjednána doba trvání nájmu, platí, že je nájem sjednán na dobu neurčitou,“ upřesňuje Lubomír Milek, generální ředitel realitní sítě CENTURY 21, http://www.century21.cz/. Nájem ujednaný na dobu delší než padesát let, je nájmem ujednaným na dobu neurčitou s tím, že možnost vypovězení takového nájmu je v prvních padesáti letech omezena, jako by šlo o nájem ujednaný na dobu určitou.

Podstatnou součástí je výše nájemného. „Uveden musí být „čistý“ nájem, částka bez energií a dalších možných poplatků.  Pokud není sjednána výše nájemného, platí cena v místě a čase obvyklá. Všechny tyto částky budou uvedeny v dalším bodě, a to jako výše úhrad za služby a další plnění s nájmem spojených. Jsou to právě všechny další částky k nájemnému navíc. Poplatky za elektrickou energii, plyn, možný úklid společných prostor a další.

Kdy je možné od nájemní smlouvy odstoupit?

Uplynutím doby nájmu

Smlouva tradičně zaniká uplynutím doby nájmu sjednané v nájemní smlouvě. „Možný je samozřejmě ale i stav, kdy po uplynutí tří měsíců nájemník nadále užívá a pronajímatel ho k vyklízení nevyzývá. V takové případě se má za to, že nájemní smlouva se automaticky prodlužuje,“ popisuje běžnou praxi generální ředitel realitní sítě CENTURY 21.

Dohodou

Smlouva zaniká na základě dohody obou stran.

Dle práva je samozřejmě možný i stav, kdy vypoví pronajímatel smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době, v případě, kdy nájemce poruší smlouvu nebo je odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli, jeho domácnosti, osobě též v domě bydlící, či škodě na majetku osob v domě.  Možný je i případ ukončení smlouvy v případě, kdy má být byt vyklizen ve veřejném zájmu. Dle práva je i možné, že pronajímatel může vypovědět nájemní smlouvu na dobu neurčitou, opět v tříměsíční výpovědní lhůtě, v případě, kdy by měl být byt užíván pronajímatelem nebo jeho jedním z manželů, který hodlá opustit rodinnou domácnost. Možný je i případ, kdy pronajímatel bude byt potřebovat pro svého rodinného příslušníka.

POZOR! Pronajímatel může vypovědět nájemní smlouvu bez výpovědní doby a požadovat, aby se nájemce do jednoho měsíce odstěhoval v případě, že nájemce zvlášť závažným způsobem porušil nájemní smlouvu.

A nájemce?

Vypovědět nájemní smlouvu na dobu neurčitou může nájemce bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou a na dobu určitou pouze v případě, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku smlouvy vycházely. Například v případě, kdy nájemce získal práci v jiném městě a nelze tedy po něm rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval.

„Pokud nemovitost, která je předmětem nájmu změní vlastníka, přechází na něj veškerá práva a povinnosti již dříve uzavřených smluv,“ upozorňuje generální ředitel realitní sítě CENTURY 21.

Jak je to s podnájmem?

Takový stav vzniká v případě, kdy jde o nájemní vztah druhý v pořadí. Pronajímatel je současně také nájemcem. Pokud v bytě stále zároveň bydlí, může tak činit bez souhlasu vlastníka. Například u družstevních bytů jde vždy o podnájemní vztah!

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky