Které zákony spadnou pod stůl? Volby se dotknou EET i daně z nabytí nemovitých věcí

Vzhledem k blížícímu se termínu voleb je již nyní jasné, že některé zákony či jejich novely již nebudou schváleny. Které z nich jsou nejdůležitější?

Volby, ilustrační fotografie
reklama

Novela zákona o evidenci tržeb

Novela zákona o evidenci tržeb navrhovala odsunutí účinnosti třetí a čtvrté fáze zavedení EET o dalších devět měsíců. To znamená, že by třetí fáze, která dopadá obecně na svobodná povolání, dopravu, zemědělství aj. začala 1.12.2018 a čtvrtá - tedy ta, která dopadá na řemesla a výrobu - až v březnu 2019. Ač se programy kandidujících stran často svorně vyjadřují ke změně EET, je téměř vyloučené, aby k ní došlo před původními termíny zavedení třetí a čtvrté fáze. Jakékoliv úpravy tak budou zaváděny až v době, kdy budou EET podléhat všichni podnikatelé bez rozdílu.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Dle platné právní úpravy účinné od 1. listopadu 2016 je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva za daných podmínek mimo jiné k jednotce nacházející se v bytovém domě, nikoli však v rodinném domě. To v praxi znamená, že kdo si koupil byt v nemovitosti kolaudované jako rodinný dům, musel zaplatit daň z nabytí i v případě, že šlo o první prodej této jednotky.

Cílem původní úpravy bylo osvobodit novou bytovou jednotku jako takovou. Vzhledem k vzrůstajícímu trendu vymezovat jednotky také v nově vystavěných rodinných domech, novela rozšiřuje stávající osvobození také na jednotky v rodinných domech. Nepřijetím novely zákona nicméně i nadále platí, že na první převod jednotky v rodinném domě se osvobození neaplikuje.

Sazba pojistného dle počtu dětí

Novela navrhuje u zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných odlišnou sazbu pojistného na důchodové pojištění, a to podle počtu dětí, o které tito poplatníci pečují. Místo dosavadní jedné sazby pro zaměstnance a jedné sazby pro osoby samostatně výdělečně činné pro obě skupiny pojištěnců zavádí celkem čtyři sazby. Stávající sazba by měla zůstat pro ty poplatníky, kteří nepečují o žádné nezaopatřené dítě nebo pečují jen o jedno. Nejnižší sazba bude platit pro ty poplatníky, kteří pečují aspoň o čtyři nezaopatřené děti (pro zaměstnance bude nulová, pro osoby samostatně výdělečně činné ve výši 22,7 %, neboť OSVČ budou muset i v tomto případě uhradit to pojistné, které z vyměřovacího základu zaměstnance platí jeho zaměstnavatel). Pro poplatníky, kteří pečují o dvě nebo o tři nezaopatřené děti, se stanoví nižší sazby. Novela nebyla nicméně dosud schválena.

Korunové dluhopisy

Zákonem č. 192/2012 Sb. došlo v roce 2013 k zamezení daňové výhody způsobené zaokrouhlováním tzv. korunových dluhopisů. Dle přechodných ustanovení se však původní princip zaokrouhlování stále aplikuje na dluhopisy vydané před 1. lednem 2013 a to i v případě, kdy k jejich prodeji došlo po 1. lednu 2013. To znamená, že pokud například firma vydala korunové dluhopisy v prosinci 2012 a zájemce si je zakoupil teprve nyní, stále užívá daňové výhody.

Návrh novely zákona uvádí, že od 1. ledna 2018 se stejný způsob zaokrouhlování uplatní i na úrokové příjmy z dluhopisů emitovaných před 1. lednem 2013, pokud úrokový příjem plyne osobě, která byla v okamžiku emise nebo nákupu dluhopisu osobou spojenou s emitentem (vydavatelem) dluhopisu. „Novela má za cíl zdanění výnosů z dluhopisů emitovaných soukromými firmami, které ještě dnes drží fyzické osoby. V případě fyzických osob jsou spojenými osobami osoby blízké, ale i osoby, které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty,“ vysvětluje Zuzana Hrubá, partner Schaffer & Partner.

Novela zákona byla poslanecké sněmovně předložena dokonce ve dvou nezávislých sněmovních tiscích. Oba nicméně dosud schváleny nebyly.

Posílení pravomocí ČNB

Vládní návrh novely zákona o České národní bance (ČNB) si klade za cíl mimo jiné posílit pravomoc ČNB pro regulaci trhu s hypotékami. „Doposud vydávala ČNB pouze doporučení, aby subjekty dodržovaly určitý poměr mezi výší poskytovaného úvěru (zadlužením) a hodnotou zastavené nemovité věci,“ říká Aleš Eppinger ze Schaffer & Partner. „Tato doporučení však nebyla vymahatelná, což by novela měla změnit,“ dodává. Kolem novely se zvedla vlna diskuzí a poslanci vyjadřovali obavy nad tím, zda zvýšená regulace neztíží dostupnost hypoték, a tedy i bydlení. Projednávání novely bylo přerušeno ve 2. čtení v Poslanecké sněmovně.

Zákoník práce

Novela zákoníku práce navrhuje úpravu několika principů jako například úpravu výpočtu dovolené, změnu doručování písemností nebo zavedení institutu vrcholových zaměstnanců. Poměrně kontroverzní a kritizovanou změnou je povinnost zaměstnavatele předcházet riziku stresu spojeného s prací a riziku násilí a obtěžování na pracovišti. Není jasné, jakým způsobem by se případné nedodržení předcházení dokazovalo. Novela se týká navíc i dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, kde by měla zpřísnit ochranu zaměstnanců a upravit jejich odměňování.

Projednávání novely bylo přerušeno ve 2. čtení v Poslanecké sněmovně. „Na vině je zde nejspíše velké množství pozměňovacích návrhů, které byly v průběhu legislativního procesu předloženy a které mohou být do určité míry motivovány i blížícími se volbami. Pro zaměstnavatele se jedná spíše o pozitivní zprávu, neboť každá větší změna zákoníku práce s sebou nese určitou míru nejistoty aplikace a velmi často i náklady ze strany zaměstnavatelů, které jsou se splněním nových povinností spjaty,“ dodává Vít Havrda, advokát KODAP legal.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky