Mléčná krize končí, pokračuje ale pokles výroby vepřového masa

Rok 2016 byl ve znamení poklesu výroby vepřového masa. Ta se meziročně snížila o 3,3 % na 220 334 tun. Uvedený úbytek byl částečně nahrazen výrobou hovězího a drůbežího. Informuje ČSÚ.

Mléko, ilustrační fotografie
reklama

Ve 4. čtvrtletí 2016 bylo vyrobeno 114 374 tun masa. Produkce hovězího masa se meziročně zvýšila o 1,6 %, vepřového klesla o 3,1 % a drůbežího masa se vyrobilo o 5,9 % více. Nákup mléka se snížil o 1,6 % na 584 649 tis. litrů.V roce 2016 pokračoval rostoucí trend ve výrobě hovězího masa (+5,3 %) a naopak klesající ve výrobě vepřového (−3,3 %). Drůbežího masa se vyrobilo o 3,4 % více než v předchozím roce. Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu mírně klesly (−1,2 %), jatečných prasat se nepatrně zvedly (+0,8 %) a ceny jatečných kuřat se snížily o 1,1 %. Nákup mléka se zvýšil (+1,0 %), ale ceny výrobců mléka byly o 14,7 % pod úrovní roku 2015.

Porážky a výroba masa
Ve čtvrtém čtvrtletí 2016 bylo poraženo 64,0 tis. ks skotu (meziročně +2,0 %), z toho 26,0 tis. býků (−5,6 %), 28,2 tis. krav (+9,0 %) a 6,8 tis. jalovic (+5,2 %). Celková produkce hovězího a telecího masa činila 18 937 tun (+1,6 %). Počet poražených prasat se meziročně snížil o 1,4 %. V průměrné porážkové hmotnosti 117,5 kg jich bylo poraženo 613,9 tis. ks. Výroba vepřového masa se snížila na 55 060 tun, meziročně o 3,1 %, vzhledem k předcházejícímu čtvrtletí se zvýšila o 2,7 %.
Výroba drůbežího masa dosáhla 40 307 tun a byla o 5,9 % vyšší než ve 4. čtvrtletí minulého roku.

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se ve čtvrtém čtvrtletí meziročně snížily v kategorii krav (−3,2 %) a jalovic (−4,8 %), v kategorii býků došlo k nepatrnému zvýšení (+0,6 %). Průměrná cena jatečných býků byla 47,18 Kč za kg v živém nebo 85,87 Kč za kg jatečné hmotnosti.
Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat meziročně vzrostly o 12,0 %. Zemědělci prodávali jatečná prasata za průměrnou cenu 32,69 Kč/kg živé hmotnosti nebo za 42,49 Kč/kg jatečné hmotnosti.
Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat I. třídy jakosti se mírně snížily (−3,7 %). Průměrná cena byla 23,09 Kč za kg v živém.

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka
Ve 4. čtvrtletí mlékárny nakoupily od tuzemských producentů a odbytových organizací 584 649 tis. litrů mléka, tj. meziročně o 1,6 % méně.
Ceny zemědělských výrobců mléka však byly o 6,5 % nižší než ve stejném období loni. Zemědělci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 6,82 Kč za litr, tj. o 0,67 Kč vyšší než v předcházejícím čtvrtletí.

Rok 2016 – výroba masa, ceny zemědělských výrobců, zahraniční obchod
V roce 2016 bylo na jatkách vyrobeno 448 967 tun masa (+0,3 %). V tomto množství bylo zastoupeno 71 932 tun (+5,3 %) hovězího a telecího, 220 334 tun (−3,3 %) vepřového, 156 492 tun (+3,4 %) drůbežího, 178 tun (−0,8 %) skopového, 3 tuny (+4,2 %) kozího a 27 tun (−25,8 %) koňského masa.

Skot a hovězí maso
V roce 2016 dosáhla výroba hovězího a telecího masa 71 932 tun (+5,3 %). Meziročně se zvýšily porážky krav (+10,1 %) a jalovic (+4,6 %), počet poražených býků zůstal na stejné úrovni (−0,2 %). Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se v roce 2016 pohybovaly mírně pod úrovní roku předchozího (−1,2 %), z toho ke snížení ceny došlo v kategoriích krav (−3,2 %) a jalovic (−3,6 %), u telat se ceny zvýšily (+8,0 %) a v nejvýznamnější kategorii, u býků, zůstaly téměř na stejné úrovni (−0,2 %). Průměrná cena jatečných býků byla 46,95 Kč za kg v živé hmotnosti nebo 85,45 za kg jatečné hmotnosti, minimální byla v květnu (84,80 Kč/kg), maximální v prosinci (86,44 Kč/kg).

Podle předběžných výsledků za období od prosince 2015 do listopadu 2016 zahraniční obchod1) s živým skotem vykázal kladnou bilanci 78 746 tun. Vyvezeno bylo 240,3 tis. ks (+6,4 %); dovoz dosáhl 15,0 tis. ks a zaznamenal vysoký nárůst (+42,4 %), především v kategorii zástavových telat do 160 kg. Pokles počtu vyvezených zvířat určených k porážce, hlavně v kategorii jatečných býků, byl doprovázen zvýšením jejich dovozu, nejvíce v kategorii jatečných krav. Dovážený živý skot pocházel z Francie, Itálie, Slovenska, Rakouska nebo Belgie; hlavním obchodním partnerem pro vývoz bylo Rakousko a také Turecko.

Meziročně se prohloubil schodek zahraničního obchodu1) s hovězím masem. Jeho dovoz se zvýšil na 30 553 tun (+23,6 %) a vývoz na 10 335 tun (+22,5 %). Hovězí maso se dováželo nejvíce z Polska, Nizozemska a Německa. Vyváželo se hlavně na Slovensko, ale také do Nizozemska a Maďarska.

Prasata a vepřové maso
Výroba vepřového masa se v roce 2016 snížila na 220 334 tun (−3,3 %). Jatečná prasata se porážela v průměrné hmotnosti 115,6 kg.
Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat se v průměru za rok 2016 zvýšily jen nepatrně (+0,8 %), avšak mezi nejnižší (v dubnu) a nejvyšší (v říjnu) cenou byl rozdíl 10,31 Kč za kg jatečné hmotnosti. Průměrná cena jatečných prasat byla 29,26 Kč za kg v živém nebo 38,04 Kč/kg jatečné hmotnosti.

Bilance zahraničního obchodu1) s živými prasaty za období od prosince 2015 do listopadu 2016 byla kladná (27 206 tun); meziročně vyšší přebytek by způsoben výrazně nižším dovozem (8 079 tun; −49,2 %), zatímco vývoz zůstal na stejné úrovni (35 285 tun; +0,3 %) jako ve stejném období předchozího roku. V kategorii selat pokračoval trend klesajícího dovozu a rostoucího vývozu, a to tak, že téměř polovina dovezených selat (z celkového množství 209,4 tis. ks) nahradila selata, která byla z České republiky vyvezena (90,7 tis. ks). V kategorii jatečných prasat došlo k mírnému poklesu vývozu (na 271,5 tis. ks; −3,9 %), snížil se i vývoz plemenných prasat (na 7,4 tis. ks, −25,5 %). Prasata se dovážela z Německa, Dánska a Nizozemska, vývozy směřovaly na Slovensko, do Německa a Maďarska. Schodek zahraničního obchodu1) s vepřovým masem se meziročně téměř nezměnil (−220 369 tun); dovezeno bylo 257 083 tun (+0,6 %) a vyvezeno 36 714 tun (+5,2 %) vepřového masa. Vepřové maso pocházelo hlavně z Německa, Španělska a Polska. Dominantní postavení ve vývozu zaujímalo Slovensko.

Drůbež a drůbeží maso
Výroba drůbežího masa se v roce 2016 zvýšila na 156 492 tun (+3,4 %).
Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat se v roce 2016 mírně snížily (−1,1 %).  Průměrná cena jatečných kuřat I. třídy jakosti byla 23,47 Kč/kg živé hmotnosti.

Zahraniční obchod1) s živou drůbeží v období od prosince 2015 do listopadu 2016 vykázal kladnou bilanci 39 021 tun, z toho dovoz činil 5 271 tun (+0,9 %) a vývoz 44 292 tun (−1,6 %). V kategorii jednodenních mláďat došlo k meziročnímu navýšení dovozu na 13,7 mil. ks (+3,2 %). Vývoz jednodenních kuřat se propadl o 19,8 % na 85,8 mil. ks, kdežto vývoz kachňat se zvýšil o 36,5 % na 11,3 mil. ks. Jatečných kuřat a slepic se vyvezlo 26 542 tun (+4,9 %), což odpovídá desetině jejich roční produkce. Živá drůbež se dovážela z Německa, Maďarska a Slovenska, vyvážela se na Slovensko, do Německa a do Polska.

Bilance zahraničního obchodu1) s drůbežím masem byla záporná (−80 370 tun) a meziročně se nepatrně prohloubila. Drůbežího masa se dovezlo 117 415 tun, převážně z Polska a Maďarska, vyvezeno bylo 37 045 tun, většinou na Slovensko.  

Mléko a mléčné výrobky
V roce 2016 se nákup mléka nepatrně zvýšil na 2 459 mil. litrů (+1,0 %).
Průměrná cena mléka v jakostní třídě Q v roce 2016 byla 6,71 Kč za litr (−14,7 %). Z ročního maxima v lednu (7,50 Kč/l) klesala na minimální hodnotu 6,12 Kč/l v srpnu a mírným navyšováním dospěla k 7,23 Kč/l v prosinci.

Zahraniční obchod1) s mlékem a mléčnými výrobky vykázal dovoz ve výši 294,6 tis. tun (+5,9 %); vývoz se snížil na 1 040,9 tis. tun (−1,5 %). Ustálený výrazný přebytek zahraničního obchodu se za období od prosince 2015 do listopadu 2016 meziročně snížil. Tento výsledek značně ovlivnila nejvýznamnější komodita – mléko, jehož dovoz vzrostl o 24,1 % (+18,4 tis. tun) a vývoz klesl o 3,2 % (−27,6 tis. tun). Naopak u všech mléčných výrobků došlo ke zvýšení vývozu (+9,3 % u sýrů a tvarohu, +6,1 % u zakysaných mléčných výrobků a +16,8 % u másla). Dovoz poklesl u zakysaných výrobků (−6,9 %) a másla (−8,8 %) a zvýšil se u sýrů a tvarohu (+5,1 %). Na obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo a Slovensko v obou směrech, na dovozu také Polsko a na vývozu Itálie.

1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky