Důchodci v problémech. Čtěte o této katastrofě

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) prováděla k 30. 6. 2014 exekuční srážky u 72 656 důchodů. To je přibližně o 1 600 více než v prosinci loňského roku. U dalších několika desítek tisíc důchodů eviduje exekuční titul, ale protože důchod nedosahuje tzv. zabavitelné výše, nemohla ČSSZ exekuční srážku zařídit. Za šest měsíců letošního roku poukázala na účty oprávněných a exekutorů 733 229 343 Kč.

Ilustrační fotografie

Není výjimkou, že u jednoho důchodce eviduje ČSSZ ne jeden, ale dva nebo dokonce více exekučních příkazů. Domnívá-li se občan, že jeho exekuce je neoprávněná, musí se obrátit na instituci, která exekuční titul vydala. ČSSZ je jako plátce důchodu povinna provádět srážky na základě doručeného exekučního příkazu (přesněji řečeno na základě nařízení výkonu rozhodnutí soudem, správního řízení, exekučního příkazu soudního exekutora, konkurzního nebo insolvenčního řízení).

Exekuční srážky ČSSZ provádí ze všech druhů důchodů, tedy nejen starobních, ale také invalidních a pozůstalostních a rovněž příplatků k důchodu. ČSSZ exekuční srážky z důchodu ukončí poté, co je dluh (pohledávka) plně uhrazen, a to včetně úroků a nákladů řízení.

Každý měsíc obdrží ČSSZ a okresní správy sociálního zabezpečení průměrně přes 80 tisíc podnětů týkajících se exekucí a to nejen od příjemců důchodů, ale i od oprávněných osob (tedy těch, kterým srážky jsou nebo mají být posílány), exekutorů, soudů, či insolvenčních správců. O zahájení exekučních srážek z důchodu a jejich výši zasílá ČSSZ vždy příjemcům důchodu písemné oznámení, ve kterém je také uvedeno číslo jednací exekučního titulu a vydávající orgán.

Písemnou informaci zasílá ČSSZ i v případě, že z důvodu nezabavitelné výše důchodu exekuční srážku provádět nemůže. To však neznamená, že dluh zaniká. Pokud ho důchodce neuhradí jiným způsobem, ČSSZ výkon rozhodnutí eviduje až do doby, kdy se částka důchodu zvýší nebo se změní počet vyživovaných osob u důchodce tak, že je možné zařídit srážku.

Pokud klient není schopen splácet své finanční závazky, může požádat o osobní bankrot podle zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Insolvence je specifickou situací, kdy o způsobu oddlužení vždy rozhoduje usnesením insolvenční soud.

Jedním ze způsobů oddlužení je plnění splátkového kalendáře, kdy od jeho schválení začne ČSSZ z dlužníkova důchodu srážet soudem stanovené částky a poukazuje je insolvenčnímu správci. Takto zahájené srážky se provádí po dobu 5let, nerozhodne-li insolvenční soud o jejich dřívějším ukončení. Insolvenční soud však může ČSSZ také uložit, aby celý důchod dlužníka poukazovala na účet insolvenčního správce.

S konkrétními dotazy na prováděné exekuční srážky z důchodu se klienti mohou obracet na okresní (v Praze Pražskou, v Brně Městskou) správu sociálního zabezpečení podle místa svého bydliště, klientské centrum pro důchodové pojištění při ústředí ČSSZ, nebo telefonicky na call centrum důchodového pojištění (+420 257 062 860).

Témata: důchodci | důchody | exekuce

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky