Chcete do důchodu a nemáte odpracovaná potřebná léta?

Máte důchodový věk, ale na úřadě vás čekala studená sprcha v podobě sdělení, že na penzi si musíte ještě několik let počkat? Důvod? Chybí roky na splnění potřebné doby pojištění. S tím se setkávají ženy, které doma pečovaly o děti, nebo lidé, kteří přišli na určitou dobu o zaměstnání.

660

Nárok na penzi vzniká totiž nejen dosažením požadovaného důchodového věku, ale také získáním potřebné doby pojištění. Ta se totiž z původních 25 let neustále prodlužuje, a to až do roku 2019, kdy se zastaví na finálních 35 letech.

V praxi to znamená, že člověk, který letos dosáhne důchodového věku a rozhodne se o penzi požádat, musí mít alespoň 29 let pojištění.

Pokud nemá dostatečný počet let pojištění, má dvě možnosti, jak situaci řešit. Buď si chybějící dobu doplatí, nebo musí na penzi zapomenout a nadále pracovat až do získání potřebné doby.

Lidé by si měli pečlivě hlídat dobu pojištění a dát si pozor na několik faktorů. Měnilo se například započítávání doby studia do důchodového pojištění. Ti, kteří dokončili studium na střední, vyšší odborné škole nebo vysoké škole do 31. 12. 2009, mají štěstí. Tato doba v rozsahu prvních šesti let se jim bude započítávat takzvaně do důchodu. Studium po tomto datu, tedy po 31. 12. 2009, se už do penze počítat nebude.

Problémem je ovšem také ztráta zaměstnání. Po 31. prosinci 1995 se člověku, který ztratil zaměstnání, počítá do důchodu období, kdy pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Pokud už podporu nepobírá a je dlouhodobě nezaměstnaný, započítávají se mu maximálně tři roky. Jestliže je člověk mladší 55 let a je dlouhodobě nezaměstnaný, tedy nebere žádnou podporu, do důchodu se mu započítává jen jeden rok.

Potřebná doba pojištění pro kalendářní rok, ve kterém je dosaženo důchodového věku:

2013 29 let
2014 30 let
2015 31 let
2016 32 let
2017 33 let
2018 34 let
po roce 2018 35 let

zdroj: ČSSZ

Co se předkládá při podávání žádosti o starobní důchod?


1. Občanský průkaz.

2. Doklady o studiu.

3. Při sepisování žádosti uvádí občan údaje o dobách pojištění od ukončení povinné školní docházky do současné doby. Pokud některá období jeho výdělečné činnosti v evidenci ČSSZ chybí, předkládá náhradní doklady prokazující tuto chybějící dobu (potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, čestné prohlášení nejméně dvou svědků a žadatele o důchod, atp.), případně alespoň uvádí přesnou adresu svých tehdejších zaměstnavatelů.

4. Bylo-li žadateli o důchod v minulosti vydáno rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, případně o převážně nebo úplně bezmocnou osobu nebo částečně bezmocnou osobu starší 80 let (od 1. 1. 2007 péče o osobu závislou na péči jiné osoby ve stupni II, III a IV, od 1. 1. 2008 i o péči o osobu závislou na péči jiné osoby ve stupni I, jde-li o dítě do 10 let věku), uvede do žádosti tuto dobu.

5. Muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby, popřípadě v žádosti uvádějí, zda a na jaké období jim bylo vydáno rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče o dítě do čtyř let věku.

6. Ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí (rodné listy dětí i osvojených nebo dětí, které převzaly do péče nahrazující péči rodičů; jde-li o osvojené dítě, je třeba předložit doklad o datu osvojení, jde-li o dítě, které žena převzala do péče nahrazující péči rodičů, při níž dítě na ni bylo převážně odkázáno výživou, kterou mu ze závažných důvodů nemohli zajistit jeho rodiče, je nutné toto prokázat věrohodným dokladem, například potvrzením orgánu péče o rodinu a dítě příslušného okresního úřadu). Jde-li o dítě manžela, které mu bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu, nebo zemřel-li druhý rodič dítěte, je nutné předložit toto rozhodnutí soudu nebo úmrtní list matky a oddací list o uzavření sňatku mezi žadatelkou a otcem dítěte.

7. Potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání), přichází-li v úvahu.

8. Muži i ženy pečující po 30. 6. 2007 o děti do 4 let věku prokazují dobu této péče formou čestného prohlášení.

9. Potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996, přichází-li v úvahu.

10. V případě, že občan požaduje výplatu důchodu poukazovat na účet u peněžního ústavu, je nutno k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis.

11. Vykonával-li občan zaměstnání v cizině, předkládá o tomto svém zaměstnání doklady, které vlastní, a zároveň v žádosti uvádí název a adresu cizozemského nositele pojištění a cizozemské číslo pojištění.

12. K žádosti je nutné předložit evidenční list důchodového pojištění obsahující údaje o poslední době zaměstnání, které ještě nebyly do ČSSZ předány.

Témata: důchodci | důchody

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky