OSVČ: Pro podání přehledu o příjmech a výdajích zbývá několik dní

Lhůta pro podání daňového přiznání již uplynula, přesto by podnikatelé neměli nabýt dojmu, že je vše vyřízeno. Zbývá totiž ještě povinnost podat přehled o příjmech a výdajích OSVČ (dále jen “přehled“) pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Ilustrační fotografie
reklama

Povinnost podat tyto přehledy pro obě instituce mají podnikatelé do jednoho měsíce po uplynutí lhůty po podání daňového přiznání. „Základní lhůta pro podání tedy končí v letošním roce dne 2. 5. 2019, pokud ovšem zpracovává přiznání daňový poradce a plná moc byla včas uplatněna u místně příslušného správce daně (tj. nejpozději do 1. 4. 2019), má na jeho vypracování tři měsíce navíc a podává ho v termínu do 1. 8. 2019. Na tomto místě je ale vhodné zdůraznit, že samotné uplatnění moci u správce daně nestačí, je totiž nezbytné tuto skutečnost současně příslušné instituci oznámit a to nejpozději do 30. 4. 2019,“ vysvětluje Jan Kašpar, daňový poradce KODAP.

Pokud poplatník neměl povinnost podat daňové přiznání vůbec, jsou stanoveny zvláštní termíny pro podání obou přehledů – pro zdravotní pojišťovnu v termínu do 8. 4. 2019 a pro správu sociálního zabezpečení do 31. 7. 2019.

Souhrn důležitých termínů

8. 4. 2019 – Povinnost podat Přehled pro zdravotní pojišťovnu, pokud poplatník neměl povinnost podat daňové přiznání

30. 4. 2019 – Povinnost oznámit skutečnost, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce

2. 5. 2019 – Základní lhůta pro podání Přehledu pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení

31. 7. 2019 - Povinnost podat Přehled pro správu sociálního zabezpečení, pokud poplatník neměl povinnost podat daňové přiznání

1. 8. 2019 – Prodloužená 3měsíční lhůta pro podání Přehledu pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení

Přehledy pro obě instituce je povinna podat každá OSVČ, která vykonávala činnost alespoň po část roku. Pokud je OSVČ nepodá, bude příslušná instituce po OSVČ předložení přehledu požadovat, s čímž mohou být spojeny sankce. Při jejich nepodání hrozí mimo pokuty až 50 000 Kč také penále za každý den prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky. Penále je vyměřeno nejen při pozdní úhradě pojistného, ale rovněž při úhradě pojistného v nižší výši než mělo být zaplaceno.

Přehledy je nutné zpracovat a podat na předepsaném formuláři, který je možné získat na pobočce příslušné instituce nebo na internetových stránkách. Po dokončení přehledu je možné ho podat buď přímo osobně na pobočce, poslat ho poštou na její adresu nebo je možné podat jej elektronicky. Elektronicky jej lze podat nicméně pouze v případě, kdy má osoba zřízenou datovou schránku, vlastní uznávaný elektronický podpis nebo kdy je na webovém portálu příslušné instituce dostupná možnost toto podání zde přímo učinit (např. u VZP lze po registraci získat přístup do aplikace VZP Point, odkud lze přehled podat).

Přehled pro zdravotní pojišťovnu

Pravidla pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění nedoznala v uplynulém období výrazných změn, postup pro sestavení přehledu bude obdobný jako v minulém roce. Z podaného přehledu vychází po odečtení uhrazených záloh nedoplatek nebo přeplatek. Nedoplatek na pojistném je splatný do 8 dnů po podání, nikoliv po uplynutí lhůty pro jeho podání. „O přeplatek musí sama OSVČ požádat, přičemž zdravotní pojišťovna ho vyplatí pouze za předpokladu, že neeviduje za dotyčným žádný dluh,“ říká Jan Kašpar z KODAP. Nová výše zálohy je splatná již v měsíci podání.

Přehled pro správu sociálního zabezpečení

Zatímco u pojistného na zdravotní pojištění nedošlo k výrazným změnám, u pojistného na sociální zabezpečení došlo k podstatné obměně pravidel. Asi nejdůležitější je změna ve splatnosti záloh, které musí být nově uhrazeny do konce měsíce, na který se platí (například záloha na duben 2019 je splatná od 1. 4. do 30. 4. 2019).

Oproti předchozímu roku došlo také ke změnám v souvislosti s placením nově vypočtené zálohy. OSVČ bude tedy v přehledu za rok 2018 sledovat výši nové zálohy, kterou porovná se zálohou stanovenou v minulém přehledu. Výsledkem mohou být 2 situace a 2 způsoby řešení:

  • Nová záloha je vyšší nebo rovna záloze vypočtené v minulém přehledu, poté se nová záloha platí za kalendářní měsíc následující po měsíci, kdy byl podán
  • Nová záloha je nižší než záloha vypočtená v minulém přehledu, poté se nová záloha platí již za kalendářní měsíc, kdy byl podán

Pokud tedy například vyjde podle přehledu podaného v dubnu 2019 záloha ve výši 4 000 Kč a záloha podle minulého byla 3 000 Kč – bude se nová výše zálohy platit až od května. Pokud se ale v roce 2019 sníží výše zálohy ze 4 000 Kč na 3 000 Kč, bude se nová výše zálohy platit již od dubna, tj. od měsíce podání. Obdobně jako u zdravotního pojištění započteme uhrazené zálohy za rok 2018 na celkové vypočtené pojistné a výsledkem je buď přeplatek, nebo nedoplatek. Nedoplatek je znovu splatný do 8 dnů po podání, o přeplatek musí OSVČ požádat.

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky