Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Úsporný balíček: Přehled změn, které se dotknou nejen podnikatelů

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie
Foto: Pixabay

Zákon o konsolidaci veřejných rozpočtů obsahuje velké množství změn, které se dotknou skoro každého z nás. Jedná se o celý souhrn opatření, která by měla vést ke snížení státních výdajů a zvýšení státních příjmů. Pojďme se nyní podívat na některá ustanovení, která se mohou bezprostředně promítnout do podnikání.

Zrušení daňových výjimek

Sleva na dani na manželku se nově omezí výhradně na manžela/manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku. Hlavním důvodem tohoto omezení je, že stávající nastavení výjimky odrazuje poplatníky od vstupu na trh práce a započetí významnější výdělečné činnosti, protože při překročení limitní hranice příjmů nárok na slevu zaniká.Dojde i ke zrušení slevy na dani pro pracujícího studenta, kdy hlavním důvodem je nízká efektivita zdanění, když slevu využijí jen ti studenti, kteří vydělávají částky vyšší než zhruba 17 100 Kč. Studenti s nižšími výdělky tuto slevu nevyužijí vůbec. Navíc, do okruhu uživatelů stávající daňové úlevy patří mimo jiné i osoby, které mají status studenta jen formálně, to znamená, sice jsou ke studiu zapsaní, ale vzdělávací zařízení již nenavštěvují.Omezena bude i další selektivní daňová výjimka, a tou je osvobození nepeněžních benefitů zaměstnanců, kterou efektivněji využívají zejména větší zaměstnavatelé. „Malým firmám či živnostníkům s malým počtem zaměstnanců se podle důvodové zprávy nevyplácí administrovat tyto daňové benefity tak, aby byly využity naplno. Některá nepeněžní plnění jsou dnes navíc osvobozena od daně do limitu 20 000 Kč/rok, zatímco jiná, například sportovní a kulturní akce, jsou osvobozena „bez limitu“. Je zde tedy vytvořen prostor pro poskytování osvobozených nepeněžních plnění vysoké hodnoty, které většinou čerpají nadprůměrně placení zaměstnanci,“ vysvětluje Petra Brožová, manažerka metodiky účetnictví společnosti KODAP. U vymezených daňových benefitů bude zvýhodnění zachováno s podmínkou souhrnného zastropování na úrovni poloviny průměrné mzdy za zdaňovací období.Podobně bude omezeno i osvobození nadlimitních stravenek. Ty dnes na rozdíl od stravenkového paušálu mohou být poskytovány jako osvobozené od daně bez limitu, čímž mohou tyto stravovací benefity činit řádově i tisíce korun denně (tzv. manažerské stravenky). V souvislosti s tím dojde i k úpravě stravenkového paušálu tak, aby ho mohly adekvátně čerpat i osoby na delších pracovních směnách.Dále dojde ke zrušení výjimky, která umožňuje daňovou uznatelnost tichého vína jako daru v hodnotě do 500 Kč. I tuto výjimku využívaly především velké zahraniční společnosti.Zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance 

Ozdravný balíček přináší znovuzavedení nemocenského pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 %. Kvůli snížení sazby nemocenského pojištění placené zaměstnavateli v roce 2019 z 2,3 % vyměřovacího základu na 2,1 % a také díky zavedení dalších dávek nemocenského pojištění (například zavedení a poté prodloužení otcovské či zavedení pečovatelské dovolené) vykazuje účet nemocenského pojištění od roku 2019 záporné saldo, v loňském roce zhruba 8 mld. Kč. Zavedením tohoto opatření se očekává vyrovnání bilance účtu.OSVČ vzrostou odvody na sociální pojištění

V souladu s doporučeními řady ekonomických expertů dojde ke zvýšení odvodů OSVČ. Konkrétně se v letech 2024–2026 zvýší minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ z 25 % na 40 % průměrné mzdy, tj. o 5 procentních bodů ročně, a tím se minimální vyměřovací základ přiblíží k úrovni minimální mzdy. Od roku 2024 budou OSVČ platit pojistné nejméně z 55 % namísto současných 50 % základu daně. Zvýšené odvody se nebudou týkat začínajících podnikatelů. Pro OSVČ, která bude nově zahajovat výkon hlavní samostatné výdělečné činnosti a tuto samostatnou výdělečnou činnost v uplynulých 20 kalendářních letech nevykonávala, měsíční vyměřovací základ zůstane na 25 % průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok, a to po dobu prvních dvou kalendářních let od zahájení podnikání.

Úprava progrese u daně z příjmů fyzických osob 

Zatímco nyní platí dvě sazby daně z příjmů fyzických osob, 15 % a 23 %, přičemž vyšší sazba se vztahuje na příjmy přesahující čtyřnásobek průměrné mzdy, nově bude hranice pro vyšší zdanění příjmů začínat na trojnásobku průměrné mzdy, nyní tedy zhruba na 121 000 Kč měsíčně. Rozšiřuje se tím množina vysokopříjmových, kteří budou platit 23 % sazbu daně z příjmů. „Jde o solidární krok, aby se vysokopříjmoví zaměstnanci více podíleli na konsolidaci veřejných financí. Posun se dotkne i OSVČ, které budou vyšší sazbu daně platit už ze zisku přesahujícího 36násobek průměrné mzdy a nikoli 48násobek jako v současnosti. U zaměstnanců zůstává základem daně hrubá mzda, u OSVČ je základem daně rozdíl mezi příjmy a výdaji,“ říká Petra Brožová ze společnosti KODAP.Změna sazby daně z příjmů právnických osob 

Po 15 letech se změní i daň z příjmů právnických osob, a to ze stávajících 19 % na 21 %. Současná sazba daně patří v Evropě mezi ty nižší a jejím zvýšením bychom se měli přiblížit evropskému průměru.Zrušení mimořádných odpisů

Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 podle přílohy č. 1 již poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, nebude moci odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.Omezení výjimek na dani z příjmů právnických osob 

U daně z příjmů právnických osob bude omezena daňová uznatelnost při nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely na dva miliony korun z ceny vozu. Hlavním důvodem jsou časté situace, kdy si podnikatelé pořizují luxusní vozy k soukromému užívání, čímž se vytrácí původní záměr daňového zvýhodnění nákupu automobilu pro podnikání. Například v roce 2020 bylo 96 ze 101 nově registrovaných Ferrari v ČR registrováno na firmu.Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práceVšech podnikatelů, kteří využívají různé formy brigádní výpomocí, se budou týkat opatření, která nově stanovují dva limity pro placení pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnance, který pracuje na základě dohody o provedení práce (DPP). První limit bude stanoven pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy, druhý limit bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy. Aby opatření mohlo být kontrolováno, bude zavedena evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod.

Tímto opatřením by se měla vyřešit současná nepříznivá situace, kdy jsou dohody o provedení práce namísto příležitostného zaměstnání jediným a častým zdrojem příjmů některých zaměstnanců. Dané osoby nejsou kvůli tomu důchodově pojištěné, tj. po skončení práceschopnosti nemají buď vůbec nárok na starobní důchod, anebo jen velmi malý, což se negativně odráží v čerpání dávek státní sociální podpory.Redukce počtu sazeb DPH na základní 21 % a sníženou 12 %

Dojde ke zjednodušení systému DPH sjednocením dvou snížených sazeb (15 % a 10 %) do jedné společné ve výši 12 %. Opatření povede k vyšší transparentnosti a k odstranění absurdit jako v případě aplikace tří různých sazeb DPH u točeného piva. Ke snížení DPH z 15 % na 12 % dojde u řady aktuálně citlivého zboží a služeb jako například u potravin bez nápojů, vybraných léků či farmaceutických výrobků, dětských autosedaček, stavebních prací nebo pohřebních služeb. Do této sazby budou patřit i noviny. U knih bude aplikována nulová sazba, ty tedy nebudou DPH zatíženy vůbec. Naopak položky bez prokazatelného sociálního či zdravotního významu budou přesunuty do základní sazby DPH. Konkrétně se jedná o kadeřnické a holičské služby, služby autorů a umělců, sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, úklidové práce, točené pivo a palivové dřevo.Snížení státní podpory u stavebního spoření

K úsporám státních výdajů by mělo dojít i v důsledku navrhovaného snížení státní podpory stavebního spoření na maximálně 1 000 Kč/rok pro nové i stávající smlouvy. Stavební spoření vzniklo v 90. letech minulého století v době, kdy ještě nefungoval hypoteční trh a byl to způsob, jak si mohli lidé spořit na bydlení. V posledních letech nicméně ztratilo svou původní funkci. Lidé navíc naspořené peníze používají zpravidla k jiným účelům než pro účely vlastního bydlení. Úvěry ze stavebního spoření se budou poskytovat zejména na realizaci energeticky úsporných opatření pro domácnosti.Od návrhu k účinnosti legislativních změn

Poté, co Zákon o konsolidaci veřejných rozpočtů schválila Poslanecká sněmovna, bude se jím zabývat Senát, a až po podepsání prezidentem ČR nabudou jednotlivé legislativní změny účinnosti.

Témata:  konsolidační balíček ekonomika podnikatelé

Aktuálně se děje

12. července 2024 20:18

11. července 2024 4:30

Oscarový herec George Clooney vyzval demokraty, ať vymění Bidena

Oscarový herec a významný sponzor americké Demokratické strany George Clooney ve středu vyzval prezidenta Joea Bidena k ukončení jeho volební kampaně. V článku pro New York Times Clooney také apeloval na ostatní představitele strany, aby na srpnovém zasedání vybrali jiného kandidáta.

Zdroj: Julie Jarošová

Další zprávy