Začaly kontroly nelegálního zaměstnávání

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek vyhlásil další etapu intenzivní kontrolní činnosti nelegálního zaměstnávání.

Koordinované kontroly, na jejichž provádění spolupracují úřady práce s oblastními inspektoráty práce a okresními správami sociálního zabezpečení, byly podle schváleného plánu zahájeny v první červnové dny. Zaměřují se na oblast pohostinství a ubytovacích zařízení. „Jen za první dva červnové týdny bylo v rámci celé České republiky zahájeno bezmála tři tisíce kontrol, které se v první fázi soustředily především na lokality krajských měst. Prováděny byly zejména v době vydávání obědů, ve večerních hodinách a velká část kontrol byla provedena ve víkendových dnech,“ vysvětluje Jaromír Drábek. Kontroly budou ve stejné intenzitě pokračovat i v následujících týdnech.

Kontroly se zaměřují zejména na tyto aspekty: 

- odměňování zaměřené na poskytování minimální a zaručené mzdy
- zjištění nelegální práce občanů ČR/ cizinců
- kontrola zda cizinec vykonává práci na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy a zda ji vykonává v souladu s vydaným povolením nebo zelenou kartou
- kontrola evidence pracovní doby
- forma pracovněprávního vztahu (existence písemné smlouvy nebo dohody)

„Faktem je, že při provádění kontrol dochází poměrně často k agresivnímu verbálnímu napadání členů kontrolních skupin jak ze strany zaměstnavatelů, i tak zaměstnanců, dokonce jsme zaznamenali jeden případ fyzického napadení, a to přivolaného policisty. Ničím neobvyklým nejsou útěky zaměstnanců z provozovny v průběhu kontrol a kontroloři se také setkávají s nejrůznějšími výmluvami – jedna z kontrolovaných kuchařek v nejmenované restauraci například tvrdila, že si zde pouze sama pro sebe připravuje večeři, protože se jí rozbil doma sporák,“ popisuje práci kontrolních skupin ministr práce.

Průběžné výsledky:

V rámci celé České republiky bylo v období od 1. do 13. června zahájeno 2948  koordinovaných kontrol. Kontrolní skupiny odhalily celkem ve 348 případech výkon nelegální práce občanů ČR, ve 124 případech byla odhalena nelegální práce cizinců. U těchto případů bude zahájeno správní řízení o uložení pokuty ve věci spáchaní správního deliktu. „V závažných případech bude o zjištěních a uložených sankcích informován příslušný živnostenský úřad za účelem zrušení živnosti, případně budou o těchto skutečnostech informovány orgány činné v trestním řízení,“ říká ministr práce.

„Ve 208 případech bylo zjištěno, že lidé pracující v kontrolovaném zařízení jsou zároveň v evidenci na úřadu práce, kde pobírají podporu v nezaměstnanosti, případně sociální dávky a státem placené zdravotní pojištění. Jen odhalením těchto lidí, s nimiž bude zahájeno správní řízení o vyřazení s evidence úřadu práce, stát ušetřil 7,2 milionu korun,“ říká Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí.  Ze zákona je uchazeč o zaměstnání povinen oznámit příslušnému úřadu práce výkon činnosti na základě pracovního poměru (případně na základě služebního poměru, DPČ nebo DPP) nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti.

Z kontrolní činnosti oblastních inspektorátů práce vyplynulo celkem 690 porušení zákoníku práce v oblasti pracovních vztahů a podmínek. Nejčastějšími porušeními zákoníku práce bylo nevedení evidence pracovní doby  (194), neposkytnutí doplatku do příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy (162), neposkytnutí příplatku za noční práci a za práci v sobotu a neděli (70) a neposkytnutí doplatku do minimální mzdy (47).


Příklady úspěšných kontrol:

- Restaurace v Příbrami – na pracovišti bylo zjištěno 5 kontrolovaných osob, které shodně uvedly, že nemají uzavřenu žádnou písemnou pracovní smlouvu ani dohodu. Práci zde vykonávají na základě ústní dohody, což potvrdil i přítomný zaměstnavatel. Dvě z těchto osob jsou zároveň evidovány jako uchazeči o zaměstnání.

- Čajovna a restaurační zařízení v Praze 1 – pří kontrole pracoviště vyžádaly členky kontrolní skupiny předložení dokladů totožnosti od fyzických osob, které se zdržovaly na pracovišti kontrolované osoby a pracovaly zde. Těmito osobami byly členky kontrolní skupiny verbálně napadeny. Situace byla vyřešena za pomoci zásahové jednotky Policie ČR. Předpokládaným výstupem z této kontroly bude nelegální zaměstnávání občanů ČR.

- Hotel v Radnici – kontrolní skupinou zde byl při práci zastižen uchazeč o zaměstnání, který tvrdil, že nastoupil na výpomoc v den kontroly a ráno podepsal dohodu, kterou u sebe nemá. Předpokládaným výstupem bude sankční vyřazení uchazeče z evidence a uložení sankce zaměstnavateli za umožnění nelegální práce.

- Při kontrolách bylo jen na území hlavního města Prahy zjištěno 50 cizinců, u kterých je podezření na výkon nelegální práce. Tito byli Policií ČR zajištěni k dalšímu řízení.

- Na území hlavního města Prahy bylo v souvislosti s kontrolami zadrženo také 5 celostátně hledaných osob.

Témata: práce

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky