Dotace na kotel: Návod, jak získat peníze od státu

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí zahájili další kolo tzv. kotlíkových dotací. S podporou Evropské unie plánují vyplatit na dotacích na nové kotle až 9 miliard korun. Postup, jak zažádat o dotaci na nový kotel či zdroj vytápění, se ale liší podle toho, v jakém kraji žijete.

Ilustrační fotografie
reklama

Pokud používáte starý kotel na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy, budete jej muset do roku 2022 vyměnit. Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí a jednotlivé kraje teď majitelům neekologických kotlů instalovaných v rodinných domech nabízejí možnost, jak při výměně kotle ušetřit. Podle typu kotle a lokality, v níž žijete, můžete získat dotaci až 85 % ceny kotle, jeho instalace a úpravy otopné soustavy, maximálně však 127 500 Kč.

Kromě samotného zdroje tepla a jeho instalace lze využít dotace také na novou otopnou soustavu, rekonstrukce stávající otopné soustavy, včetně úpravy spalinových cest nebo na takzvaná méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy, které musíte provést, pokud váš dům nesplňuje energetickou náročnost budovy C a lepší. Dotaci můžete využít i na projektovou dokumentaci nebo služby energetického specialisty.

Dotaci lze uplatnit i na již instalované kotle, pokud ovšem byly pořízeny po 15. červenci 2015. Pokud váš dům nesplňuje energetickou náročnost budovy do stupně C, musíte realizovat i dílčí opatření, které energetickou náročnost vaší budovy zlepší, například vyměnit okna.

Na tyto opatření je možné využít až 20 tisíc korun z kotlíkové dotace, nebo lze předložit k žádosti o kotlíkovou dotaci také žádost z programu Nová zelená úsporám. Dotace rozdělují jednotlivé kraje, které si také stanovily, kdy je možné o dotace žádat a co je při výměně potřeba doložit.

Starý kotel musíte před zahájením rekonstrukce vyfotit, abyste dokázali, že byl připojen k otopné soustavě a ke komínu. Pak ho musíte nechat ekologicky zlikvidovat. Krajské úřady po vás mohou při předání peněz požadovat potvrzení ze sběrny, že jste tak učinili! Výše podpory se liší podle toho, jaký typ kotle si necháte nainstalovat. Nejlepší, v tomto případě lze sehnat dotaci až 80 % nákladů, jsou kotle na biomasu. V lokalitách zvlášť zasažených smogem lze získat bonus dalších 5 %. Je ale potřeba nechat si nainstalovat jeden z kotlů předem schválených ministerstvem.

Krajský úřad přijímá žádosti mezi 15. lednem a 15. zářím 2016 a druhé kolo plánuje mezi 3. říjnem 2016 a 29. prosincem 2017. Výměna se týká kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním. Formulář žádosti si můžete vytisknout na webové stránce krajského úřadu nebo si ji vyzvednout u pracovníků úřadu. K formuláři připojte potřebné náležitosti jako fotodokumentaci stávajícího kotle, písemný souhlas vlastníků domu a podobně.

Vlastnoručně podepsaný formulář žádosti včetně příloh vložte do obálky označené slovy "Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015 - 2018". Žádost můžete poslat poštou, nejdříve pak 15. ledna (rozhoduje razítko z pošty) nebo doručit osobně na podatelnu Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze (Zborovská 11, 150 21 Praha 5).

Praha žádala ministerstvo životního prostředí o účast v programu až později a termín, kdy bude možné žádat o dotaci, ještě neupřesnila. Očekává, že to bude v prvním čtvrtletí letošního roku.

Žádost je potřeba předložit na formuláři, který najdete na webových stránkách Krajského úřadu nebo si vyzvednete na Oddělení grantových schémat odboru investic. Uzavřená obálka musí být v termínu, který ještě nebyl přesně vypsán, doručena na adresu Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 454/88, 460 06 Karlovy Vary.

Kraj začne přijímat žádosti 25. ledna v 8 hodin a je možné posílat je až do 31. března do 15 hodin. Formulář si lze vyzvednout na krajském úřadu nebo stáhnout z webové stránky kraje.

Odešlete je na adresu Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem nebo doneste na podatelnu. Na obálce musí být napsáno "Odbor strategie, přípravy a realizace projektů", název příslušné dotace ("Kotlíková dotace Ústeckého kraje"), jméno a adresa žadatele a text "Neotvírat - žádost o podporu kraje". Žádost je také možné doručit do datové schránky žadatele.

Žádosti přijímá od 7 hodin ráno 25. ledna 2016 až do 15 hodin dne 30. 6. 2017 nebo do dne, kdy celková výše prostředků navýšená od 20 % přesáhne částku alokovanou pro tento program.

V podmínkách vypsaných na stránkách Libereckého kraje je výslovně zmíněno, že žádost musí být vyplněna strojově. Vytištěnou žádost pak zašlete v obálce, na které musí být jméno a adresa uživatele, text "Neotvírat" a název programu "Kotlíkové dotace v Libereckém kraji". Obálku je možné doručit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje U Jezu 642/2A, 461 80 Liberec 2.

Tento kraj vyžaduje podání elektronické žádosti prostřednictvím internetové stránky kraje. Žádosti je možné podávat od 11. ledna až do 30. června. Datum a čas v elektronickém systému určují pořadí přijetí žádostí. Pokud nemáte přístup k internetu, musíte si sjednat schůzku s pracovníky úřadu, kteří vám s podáním žádosti pomohou.

Samotné elektronické podání žádosti ale nestačí. Do deseti dní od podání žádosti přes internet je nutné doručit vytištěnou a podepsanou verzi projektové žádosti na podatelnu krajského úřadu, buďto osobně nebo poštou na adresu Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, Oddělení evropských grantů, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Formulář naleznete na webových stránkách Pardubického kraje nebo si jej můžete vyzvednout na úřadě osobně. Žádosti přijímá od 27. ledna do 12 hodin 15. dubna 2016 nebo do vyčerpání alokované částky. Žádosti je možné odeslat poštou na adresu krajského úřadu nebo doručit osobně na podatelnu či na pracoviště úseku kotlíkových dotací, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice.

Kraj začne přijímat žádosti až 22. února. Podávat žádost o dotaci bude možné do 12 hodin dne 13. května. Žádost se bude podávat prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na webu úřadu. Ten si žadatel vytiskne a dá do obálky, na kterou nalepí informační list, který vytiskne společně s žádostí.

Žádost je pak nutné doručit buďto poštou na adresu Olomoucký kraj, Jeremenkova 40 a, 779 11 Olomouc, nebo ji tam doručit osobně. Případně ji podat na detašovaných pracovištích v Šumperku či Jeseníku. Kraj dokonce umožňuje elektronické podání emailem (musí být opatřen elektronickým podpisem) na adresu e-podatelna@kr-olomoucky.cz nebo datovou zprávou do datové schránky vyhlašovatele.

Kraj nejvíce postižený smogovou situací přijímá žádosti od 1. února 2016 do 29. dubna 2016. Vzhledem ke smogové situaci v kraji přidává Moravskoslezský kraj k částce vyplácené z rozpočtu ministerstva dalších 5 %. Prakticky všechny obce v kraji navíc leží v tzv. prioritním území, kde je dotace navýšena o dalších 5 %. Některé obce navíc schválily navýšení dotace o další procenta nebo pevnou částku z rozpočtu obce. Kraj k dotacím provozuje přímo specializovanou stránku www.lokalni-topeniste.cz.

Podepsanou žádosti lze podávat v rozmezí mezi 1. únorem a 29. dubnem letošního roku. Je potřeba dodat originál žádosti doplněný o vyžadované přílohy (fotodokumentace, smlouva o vedení běžného účtu žadatele, vyjádření energetického specialisty, průkaz energetické náročnosti budovy, souhlasy s realizací projektu, atd.)

Žádost je potřeba doručit osobně nebo poslat poštou na adresu Moravskosleský kraj, Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, 28. října 117, 702 18 Ostrava. Obálka musí být označena názvem programu ("Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji"), jménem a příjmením žadatele a kontaktní adresou, textem "Neotvírat - žádost o dotaci", typem nového zdroje tepla ("A - kotel výhradně na uhlí", "B - kombinovaný kotel", "C - plynový kondenzační kotel", "D - kotel výhradně na biomasu", "E - tepelné čerpadlo"), přesným názvem obce, kde bude kotel vyměněn, a přesnou výší celkové ceny dílčího projektu.

Kraj přijímá žádosti od 25. 1. 2016 od 7:30 hodin do 10. 3. 2015 do 16:00. Pokud bude vyčerpána částka, kterou k tomu kraj určil, ukončí příjem žádostí dříve. Žádosti je možné posílat poštou nebo doručit osobně. Formulář pro podání žádosti najdete na webových stránkách kraje.Je možné jej vyplnit na počítači a vytisknout nebo ho vyplnit ručně hůlkovým písmem.

Žádost se předkládá osobně v kancelářích pracovníků Oddělení dotačních programů v 9. patře budovy Krajského úřadu Zlínského kraje nebo v poštou na adresu Zlínský kraj, Odbor řízení dotačních programů, Oddělení dotačních programů, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín. Na obálku stačí uvést upozornění "kotlíkové dotace".

Žádost o dotaci bude možné podávat od 10:00 18. ledna 2016 až do 30. dubna 2016. Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím formuláře na dotačním portálu Jihomoravského kraje. Pokud nemáte počítač, můžete žádost přijít vyplnit na úřad. Je nutné se ovšem dopředu objednat.

Když žádost elektronicky odešlete (stisknete tlačítko "odeslat data na server JMK"), je nutné si žádost vytisknout, podepsat a do pěti pracovních dní doručit buďto osobně nebo poštou na Krajský úřad Jihomoravského kraje (Adresa: Kancelář č. 321, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno).

Kraj přijímá žádosti od 8 hodin 18. ledna 2016 v budově Krajského úřadu Kraje Vysočina (Žižkova 57, Jihlava, 587 33 Jihlava). Žádosti o kotlíkovou dotaci lze vyzvednout na úřadě nebo si ji stáhnout ze stránky Krajského úřadu. Na obálku je potřeba napsat "Výměna kotle, Neotvírat!"

Žádosti je možné podat také elektronicky a to buďto emailem na adresu posta@kr-vysocina.cz opatřeným zaručeným elektronickým podpisem. Do předmětu zprávy uveďte "Výměna kotle". Nebo podáním do datové schránky také s předmětem zprávy "Výměna kotle". První termín ukončení přijímání žádostí stanovil kraj na 30. března, 2. termín pak na 15. srpna.

Jihočeský kraj přijímá žádosti o dotace od 18. ledna do 14 hodin 31. března 2016. Nejprve je nutné vyplnit elektronickou verzi v programu 602XMLFiller (je k dispozici ke stažení na stránce kraje věnované kotlíkovým dotacím). Vyplněnou žádost pak prostřednictvím programu odešle Jihočeskému kraji.

Vyplněnou žádost si pak žadatel vytiskne, podepíše a doručí v zalepené obálce A4 s identifikačním štítkem, který se mu vytiskne společně s žádostí, do 10 pracovních dní na adresu Krajského úřadu. Buďto osobně na podatelnu nebo poštou na adresu Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

Kraj přijímá elektronické žádosti od 20. ledna, 8:00 hodin do 31. března, 18:00 hodin. Formulář najdete na webu krajského úřadu. Žádost se pokládá elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace, kam si musíte zřídit uživatelský účet, nebo kombinovaným způsobem, který spočívá v tom, že si vytisknete základní žádost z aplikace eDotace a s přílohami v tištěné podobě do 10 pracovních dní zašlete v obálce poštou nebo donesete osobně na podatelnu Krajského Úřadu Plzeňského kraje (Škroupova 18, 306 13 Plzeň).

Na obálce musí být uveden následující text: "Odbor životního prostředí", "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1", plné jméno žadatele a jeho adresa, text "Neotvírat - žádost o dotaci", registrační číslo žádosti, které získá při podání elektronického formuláře.

Témata: kotlíková dotace | CZK
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky