NKÚ: Účetnictví ministerstva vnitra v roce 2010 nebylo správné a úplné

Účetnictví ministerstva vnitra (MV) v účetním období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 nebylo správné a úplné, a zároveň jej nelze považovat za průkazné. V pondělí to sdělil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

660
reklama

NKÚ se při kontrole věnoval hospodaření s nemovitým majetkem a dále účtování a vykazování nemovitého majetku. Kontroloval i nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem a vnitřní kontrolní systém.

Ze závěrů kontroly vyplývá, že pro MV se jeví jako nevýhodné uzavírat nájemní smlouvy na dobu určitou s dobou platnosti pět a více let, neboť jejich uzavřením se MV vystavuje riziku, že bude platit nájemné i za dobu, kdy už nebude najaté prostory využívat. Minimálně v jednom z kontrolovaných případů totiž nastala situace, kdy MV předčasně po třech letech ukončilo nájemní smlouvu uzavřenou na osm let a zaplatilo pronajímateli kompenzaci za předčasné ukončení nájmu.

Ministerstvo v některých případech, kdy vystupovalo v pozici pronajímatele, také nepostupovalo v souladu s ustanovením zákona o majetku České republiky. V uzavřených smlouvách nesjednalo možnost ukončení užívacího vztahu odstoupením od smlouvy, pokud uživatel neplní řádně a včas své povinnosti.

MV také při nabývání a vyřazování nemovitého majetku nepostupovalo podle kontrolního úřadu v souladu s ustanovením zákona o účetnictví, neúčtovalo totiž zařazení, resp. vyřazení nemovitého majetku v období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí.

Ministerstvo také neprovedlo inventarizaci pozemků a staveb k 31. prosinci 2010 v souladu s ustanoveními zákona o účetnictví. Nezjistilo skutečný stav veškerého majetku, nezjistilo inventarizační rozdíly a tyto rozdíly nevyúčtovalo do účetního období 2010.

"Účetnictví MV v účetním období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 nebylo správné a úplné, a zároveň jej nelze považovat za průkazné," konstatoval tak NKÚ.

Kontrolu úřad provedl od září 2011 do března 2012. Kontrolovaným obdobím byly roky 2009 a 2010, v případě věcných souvislostí i předchozí období a období do ukončení kontroly.

Doporučujeme

Související:

reklama
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky