Sirotčí důchod: Jak o něj žádat, kolik to dělá a kdy nárok zanikne

Smrt jednoho nebo obou rodičů je pro dítě největší ztrátou, kterou prožije, ať už v dětství, nebo v období dospívání. Smrt nejbližších je nejen bolestná záležitost, ale je současně spojená s vyřizováním mnohých praktických záležitostí. Jednou z nich je také přiznání sirotčího důchodu. Na něj mají nárok všechny nezaopatřené děti, nejen nezletilé, ale i zletilé, které jsou mladší 26 let. Nárok nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi.

660

Vyřízení sirotčího důchodu je sice náročné kvůli množství papírování a mnozí lidé nemají myšlenky na tyto kroky, je nutné začít jednat co nejdříve. Kromě množství dokladů, které se musí sehnat i vyřízení žádosti nějakou dobu trvá.

V případě nezletilých dětí podává žádost o sirotčí důchod jejich zákonný zástupce, pokud je dítě už zletilé, ale nezaopatřené, může podat žádost samo. Žádosti sepisují okresní správy sociálního zabezpečení, Pražská správa sociálního zabezpečení nebo Městská správa sociálního zabezpečení Brno, příslušné podle místa trvalého bydliště dětí.

Jak vysoký je důchod?

Sirotčí důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je stejná pro všechny důchody a v roce 2013 činí 2330 korun měsíčně.

Výše procentní výměry sirotčího důchodu činí 40 procent výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, který pobíral nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

Kdy nárok zaniká

Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením. Pokud oboustranně osiřelé dítě osvojí jen jedna osoba, nárok na ten sirotčí důchod zaniká. Pokud se osvojení zruší, nárok na sirotčí důchod opět vznikne, a to ve výši, v jaké by mu náležel, pokud byl vyplácen ke dni zrušení osvojení.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě se musí předložit občanský průkaz nebo rodný list dítěte, občanský průkaz zemřelého rodiče, úmrtní list, rozhodnutí o přiznání starobního nebo invalidního důchodu (je-li k dispozici).

V případě, že zemřelý rodič dosud nebyl poživatelem důchodu, je nutné předložit doklady prokazující dobu pojištění včetně náhradních dob pojištění (tzn. základní vojenskou službu, dobu studia, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání apod.).

U osvojených dětí se předkládá rozhodnutí soudu, u dětí převzatých zemřelým do péče nahrazující péči rodičů pak mimo jiné příslušný doklad prokazující svěření dětí do péče.

U dětí, které již skončily povinnou školní docházku, ještě potvrzení o studiu, eventuálně učení, popř. další doklady prokazující nezaopatřenost dítěte (zdravotní stav, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dětí mladších 18 let apod.).

Témata: důchody

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky