Daňové přiznání na poslední chvíli. Na co nezapomenout?

Do kdy je nutné podat daňové přiznání, jaké příjmy v něm uvádět a na jaké zvýhodnění nezapomenout? Pro ty, kteří si nechali daňové přiznání na poslední chvíli, jsme připravili shrnutí toho nejdůležitějšího.

Daně, ilustrační fotografie

Kdy je nejzazší termín pro podání daňového přiznání?

Poslední den lhůty pro podání přiznání a úhradu daně z příjmů připadá letos na úterý 3. dubna. To platí pro ty, kteří nemají povinný audit účetní závěrky a pro ty, kteří si přiznání zpracovávají a předkládají sami. V případě využití služeb poradce musí být plná moc ke zpracování a podání daňového přiznání uložena u správce daně nejdéle též 3. 4. 2018.

„Při podání poštou rozhoduje razítko na obálce. Vlastníci datové schránky mají povinnost podat přiznání elektronicky. Pokud je přiznání doručeno se zpožděním větším než pět pracovních dní, hrozí pokuta. Nejdéle do 10. 4. 2018 jde sice již o podání pozdní, ale ještě bez pokuty,“ vysvětluje Jana Janoušková, daňová specialistka KODAP.

Do kdy musím zaplatit daň?

Daň je třeba uhradit ve lhůtě pro podání přiznání. To znamená, že 3. 4. 2018 musí být platba daně připsána na účet FÚ či složena v hotovosti v pokladně správce daně. Prodlení s platbou v délce maximálně 4 pracovních dnů není sankcionováno. Pokud je částka připsána nejpozději do 9. 4. 2018, jedná se sice o pozdní platbu, ale ještě bez sankce.

Jaké příjmy ano a jaké ne?

Při vyplňování daňového přiznání je nutné si ujasnit, jaké příjmy jste minulý rok měli a zda musí být uvedeny všechny. Příjmy, které nejsou předmětem daně či příjmy od daně osvobozené v přiznání totiž uvedeny být nemusí. Jsou to například příjmy z prodeje rodinného domu nebo bytu, kde měl poplatník bydliště po dobu alespoň dvou let před prodejem, plnění z pojištění majetku nebo pojištění odpovědnosti za škody.

Mezi zdanitelné příjmy naopak patří:

 • příjmy ze samostatné podnikatelské činnosti (OSVČ, jiné podnikání)
 • příjmy z pronájmu
 • příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání či z dohod)
 • příjmy z kapitálového majetku
 • ostatní příjmy (příjmy z prodeje majetku či výhry v loterii)
 • příležitostné příjmy – pokud překročí limit 30 000 Kč za rok

Nezapomeňte na daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Daňové zvýhodnění ve formě bonusu vzniká tehdy, když je daňové zvýhodnění na vyživované dítě či děti vyšší než vypočtená daň. Tento „přeplatek“ je následně vyplacen, a to maximálně do výše 60 300 korun ročně.

„Od začátku roku 2018 došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě, a to z původní částky 13 404 korun na 15 204 korun za zdaňovací období. Daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě se nemění – pro druhé je to 19 404 a pro třetí a každé další pak 24 204 korun za rok,“ říká Jana Janoušková, daňová specialistka KODAP.

Bonus se však vyplácí jen tehdy, Když je zdanitelný příjem vyšší než sedminásobek minimální mzdy, tedy 73 200 korun za zdaňovací období.

Ostatní "daňové výhody" jsou pouze slevami na dani. To znamená, že se žádný přeplatek v případě, kdy je sleva vyšší než samotná daň, nevyplácí. Mezi takové výhody patří například: 

 • základní sleva na poplatníka (24 840 korun)
 • sleva na manželku bez příjmů či s nízkými příjmy (24 840 korun)
 • na invaliditu I. a II. stupně (2 520 korun)
 • invaliditu III. stupně (5 040 korun)
 • na studenta (4 020 korun)
 • na umístění dítěte - "školkovné" (maximálně do výše minimální mzdy, pro rok 2018 tak do 12 200 korun)
 • EET, kde maximální uplatnitelná částka odpovídá výši kladného rozdílu mezi 15 procenty základu daně v § 7 ZDP a 24 840 korun

Položky, které jsou odečitatelné od daňového základu:

 • úroky z úvěru na bydlení
 • platby za životní pojištění a penzijní připojištění
 • příspěvky odborům
 • další vzdělávání
 • dary

Osvobozené příjmy nad pět milionů je nutné hlásit

Všechny fyzické osoby – tedy podnikatelé i nepodnikatelé - mají i letos povinnost oznamovat finančnímu úřadu všechny příjmy za rok 2017, které jsou osvobozeny od daně z příjmů a jsou vyšší než 5 milionů. „Takovým příjmem může být dar, dědictví, výhra z loterií, sázek a podobných her nebo i osvobozený příjem z prodeje obchodního podílu či cenných papírů,“ dodává Jana Janoušková, daňová specialistka KODAP.

Pro oznámení není předepsán žádný formulář ani tiskopis, musí však obsahovat tři náležitosti, a to výši příjmu, popis okolností nabytí a datum, kdy příjem vznikl (v případě dědictví jde o den skončení řízení o dědictví). Oznámení musí být podáno ve stejné lhůtě jako daňové přiznání. V případě nesplnění oznamovací povinnosti hrozí pokuta od 0,1 do 15 procent z částky neoznámeného příjmu.

Témata: daně | ekonomika | MoneyMAG.cz

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky