Jak mohou živnostníci uplatnit výdaje na auto?

Naprostá většina živnostníků nemůže vykonávat svoji samostatnou výdělečnou činnost bez auta. Výdaje za provoz vozidla někdy dokonce tvoří jednu z nejvýznamnějších nákladových položek. Kdy mají živnostníci možnost volby, jak uplatňovat pro daňové účely výdaje na auto a kdy nikoliv?

Ilustrační fotografie
reklama

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) vedoucí daňovou evidenci mohou buď uplatňovat dopravní paušál, nebo skutečné výdaje za nákup PHM a za parkovné, nebo náhradu výdajů za spotřebované PHM ve vazbě na ujeté kilometry. V dopravním paušálu nejsou zahrnuty například výdaje za opravu a údržbu, pojištění, odpisy nebo dálniční známky. OSVČ přitom nemůže jednotlivé možnosti během roku kombinovat, musí si vybrat jen jednu a tu dodržovat po celý rok. „Pro OSVČ s menším nájezdem kilometrů je paušál za dopravu dobrou volbou. Konkrétní propočet, do kolika najetých kilometrů je paušál na dopravu výhodnější, závisí na ceně PHM a spotřebě daného auta,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. Propočet výhodnosti jedné z variant je potřeba provést dopředu a počítat i s případnými výkyvy. Dojde-li v průběhu roku k situaci, že jsou skutečné výdaje na provoz vozu vyšší než dopravní paušál, tak již nelze přejít na skutečné výdaje, a naopak, když skutečné výdaje klesnou, není možné v průběhu roku změnit uplatňování na paušální.

Jak je dopravní paušál vysoký?

Živnostníci mohou za každý kalendářní měsíc uplatnit dopravní paušál ve výši 5 000 Kč. Jestliže je auto používáno i pro soukromé účely, potom paušál činí 4 000 Kč. Legislativou je dále omezeno, že dopravní paušál je možné použít maximálně na tři auta a nelze jej využít u traktorů nebo pracovních strojů. Živnostník používající tři auta tak může měsíčně uplatnit dopravní paušál v maximální výši 15 000 Kč (3×5 000 Kč). Je-li jedno auto užíváno i pro soukromé účely, potom bude měsíční maximum dopravního paušálu dosahovat 14 000 Kč (4 000 Kč + 2×5 000 Kč). U auta používaného i k soukromým účelům se krátí odpisy a stejně tak i výdaje za opravy, údržby, dálniční známky a podobně, a to v poměru z 80 %.

Jak probíhá praktická evidence?

Dopravní paušál je pouze daňovou záležitostí. OSVČ vedoucí daňovou evidenci a využívající dopravní paušál během roku eviduje výdaje na nákup PHM jako nedaňové. V daňovém přiznání za daný rok následně živnostník sníží vypočtený základ daně ze své samostatné výdělečné činnosti právě o dopravní paušál. Ten bude například při celoročním užívání jednoho auta činit 60 000 Kč (5 000 Kč x 12 měsíců). Přesná forma daňové evidence není legislativou stanovena a záleží tedy jen na živnostníkovi, jakou formu zvolí: zdali využije počítačový software, kterých je na trhu několik, nebo bude veškerou daňovou evidenci vést v excelu. Daňová evidence musí dle zákona o dani z příjmu obsahovat údaje o příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně (to jest členění na daňové a nedaňové příjmy a daňové a nedaňové výdaje) a údaje o majetku a závazcích. Zaznamenané výdaje v daňové evidenci je potřeba při případné kontrole doložit.

Kdo si nemůže vybrat způsob uplatňování výdajů?

OSVČ, které pro daňové účely stanovují roční výdaje paušálem, si nemohou vybrat mezi dopravním paušálem a uplatňováním skutečných výdajů souvisejících s provozem auta. V ročním paušálu, který se pohybuje od 30 do 80 % v závislosti na vykonávané činnosti, jsou již totiž zahrnuty naprosto všechny roční výdaje, tedy i ty za provoz auta. „OSVČ používající stanovení výdajů paušálem mají mnohem méně starostí s daňovou agendou, neboť si nemusejí schovávat jednotlivé doklady o nákupu PHM a i další administrativa je minimální. Roční výdajový paušál výrazným způsobem šetří čas a eliminuje riziko chyby,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Na co si dát pozor?

Někteří živnostníci se mylně domnívají, že z důvodu uplatnění dopravního paušálu již nemusí vést knihu jízd a archivovat příslušné doklady o PHM. To však platí pouze pro neplátce DPH. Pro živnostníky, kteří nejsou plátci daně z přidané hodnoty a vedou daňovou evidenci, tedy znamená uplatnění dopravního paušálu značnou administrativní úlevu. Pro účely daně z příjmu fyzických osob totiž skutečně není nutné vést prokazující evidenci výdajů souvisejících s provozem auta. U plátců daně z přidané hodnoty tomu tak ovšem není. „OSVČ, které jsou plátci DPH, musejí i nadále pro uplatnění nároku na odpočet DPH přijaté zdanitelné plnění doložit daňovým dokladem. Plátci DPH musejí tedy i při uplatnění dopravního paušálu vést knihu jízd a archivovat doklady o nakoupených PHM,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Jak je to u vypůjčených aut?

Živnostníci, kteří používají k výkonu své činnosti vypůjčená auta (na základě smlouvy o výpůjčce), používají náhradu výdajů za spotřebované PHM ve vazbě na ujeté kilometry. Při uplatnění tohoto způsobu je nutné prokázat evidencí jízd počet ujetých kilometrů. Pro opotřebení auta a PHM je nutné využít ceny stanovené vyhláškou MPSV pro rok 2015. Základní náhrada za opotřebení je 3,70 Kč za kilometr a průměrná cena za 1 litr pohonné hmoty činí 35,90 Kč u automobilového benzínu 95 oktanů, 38,30 Kč u automobilového benzínu 98 oktanového nebo 36,10 Kč u motorové nafty. „Z evidence jízd je potřeba vyčíst základní údaje, kterými jsou: označení auta, poznávací značka auta, datum jízdy, účel jízdy, cíl jízdy, počet ujetých km, stav tachometru. Pečlivě a průkazně vedena evidence jízd je nutností, aby byly výdaje daňově uznatelné,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky