Podmínky dědění projdou od roku 2013 radikální proměnou

V roce 2013 by měl začít platit nový občanský zákoník. Legislativní monstrum přináší značně přepracovanou úpravu dědických podmínek, které se mohou dotknout každého z nás.

660

Současná úprava zákona tvoří příliš přesné linky toho, jak může zůstavitel, tedy osoba, která odkazuje majetek, dědictví rozdělovat. Nová právní úprava přinese mnohem větší smluvní volnost, zároveň ale také může přinést jisté povinnosti. Duchem se nový zákoník do značné míry vrací k úpravám, které zde platily do 50. let, tedy za dob První republiky.

Dědická smlouva

Jedním takovým navrátilcem, který náš dnešní právní řád nezná, je dědická smlouva. Právní úprava umožní uzavřít smlouvu mezi zůstavitelem a budoucím dědicem, ve které mohou definovat své podmínky. Očekává se, že typickým příkladem takovéto smlouvy bude dědění zůstavitelova příbytku s tím, že jej v něm dědic musí nechat dožít, případně se také spolupodílet na nákladech. Důležité je, že takováto smlouva je dvoustranným aktem, což zvyšuje jistotu na obou stranách.

Smlouvou bude také možné se dědictví zřeknout už za zůstavitelova života. Nyní je možné tak učinit až po jeho smrti.

Dědění ze závěti

Lidé se dodnes nenaučili příliš psát závěti. Může to být i kvůli poměrně striktnímu právu, které by měl nový zákoník poněkud rozvolnit. Méně se již bude přihlížet k formálním chybám, hlavním účelem bude naplnit poslední vůli zůstavitele.

Znovuobjevenou novinkou je závěť s podmínkami. Žádný zákon sice dnes nebrání je do závěti napsat, je však pouze na dobré vůli dědiců, aby dodrželi poslední vůli zůstavitelovu. Nemají žádný právní účinek. Nová úprava již bude podmínky v závěti respektovat. Bude tak možné odkázat dědictví synovi s podmínkou, že bude pečovat o svou nemocnou sestru. Přesto bude mít budoucí úprava jisté mantinely, nebude například možné požadovat, aby se dědic rozvedl.

Zůstavitel může také ustavit dědici náhradníka a to pro případ, že do doby zůstavitelovy smrti sám zemře, případně se zřekne dědictví nebo nebude ze zákona způsobilý dědictví nabýt (to se stane například k situaci, kdy by zůstavitele zavraždil). Takovýchto nástupců je možných napsat celou řadu, přičemž odkázaný majetek dostane vždy ten první, který se jej nezřekne, bude způsobilý jej nabýt a bude naživu.

Zajímavým instrumentem je také svěřenecké nástupnictví. Jeho základní efekt je v situaci, kdy má zůstavitel například jen postižené dítě. Institut umožňuje zůstaviteli odkázat majetek dědicovi a zároveň mu i přikázat, komu připadne tento majetek po jeho smrti. Dědic se tak stane do jisté míry omezen při nakládání se zděděným majetkem a například při jeho prodeji bude omezen souhlasem svěřeneckého nástupce. Dědic tak bude de facto jen dočasným uživatelem dědictví.

Dědictví ze zákona

Zákon nově rozšiřuje počet skupin, u kterých je možné dědit ze zákona. K současným čtyřem přidává dvě nové. Účel je, aby méně zděděného majetku připadalo státu a více zůstávalo byť v širším okruhu rodiny.

Třída Okruh dědiců
První třída Manžel, děti
Druhá třída Manžel, není-li dětí, rodiče, partner
Třetí třída Partner, není-li rodičů a manžela, sourozenci
Čtvrtá třída Prarodiče
Pátá třída Prarodiče rodičů
Šestá třída Tety, strýcové, synovci, neteře, sestřenice, bratranci

 

Dluhy z dědictví

Současná právní úprava neumožňuje zdědit dluhy, tedy přesněji, jejich výše je limitována velikostí dědictví, takže dědictví nemůže být záporné. Nový občanský zákoník tohle ustanovení ruší. Dědic je nucen uhradit veškeré dluhy zůstavitele, pokud dědictví neodmítne. Zároveň je však zakomponována i jistá možnost ochrany, kdy může dědic požádat o soupis zůstavitelova majetku. Potom bude dluh limitován právě tímto soupisem. Zamlčí-li však dědic některý z předmětů dědictví, jeho ochrana mizí.

Nejen v souvislosti s tímto přináší nový občanský zákoník také institut odkazu. Zůstavitel může odkázat v závěti některému z odkazovníků pouze konkrétní věc. Zákon tak pamatuje na situace, kdy zůstavitel odkáže například svému příteli nějaký předmět, na který mají společnou vzpomínku. Odkaz je potom vyřízen zjednodušeně a odkazovník neručí za zůstavitelovy dluhy (zákon ovšem obsahuje pojistky proti zneužití).

 

Přesnou právní úpravu je možné si přečíst na tomto odkazu. Úprava práva dědického se nachází v paragrafech 1466 až 1710 (strany 272-316). Vzhledem k tomu, že zákon ještě čeká průchod legislativním procesem, je možné, že dílčí pasáže budou pozměněny.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky