Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Jak odejít dříve do důchodu bez zbytečných ztrát?

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie
Foto: Pixabay

Stále více lidí má zájem ukončit svoji výdělečnou činnost dříve a odejít do takzvaného předčasného starobního důchodu. Předčasný důchod ale znamená výrazné krácení penze, na kterou má člověk nárok v řádném důchodu. Lidé by se proto měli více zajímat o možnosti takzvaného předdůchodu, jehož využití je zatím malé, ovšem zájem o něj postupně roste.

Tento způsob čerpání úspor má velký potenciál, protože na rozdíl od předčasného důchodu u něj lze výrazně eliminovat dopady na výši starobní penze.

Ze statistických ročenek ČSSZ vyplývá, že v současnosti zhruba každý třetí důchodce ukončil výdělečnou činnost předčasně. V roce 2018 bylo v České republice 1 808 969 starobních důchodců, přičemž předčasný starobní důchod pobíralo více než půl milionu (536 229) z nich. Průměrný předčasný starobní důchod činil v roce 2018 11 066 Kč, avšak téměř polovina (49,54 %) z předčasných důchodců na tuto průměrnou hodnotu nedosáhne. Naproti tomu předdůchod z doplňkového penzijního spoření čerpalo v roce 2018 dle Asociace penzijních společností 3 915 osob, meziročně přibylo 1 239 předdůchodců. Předdůchod k 31. 12. 2019 pak pobíralo celkem 4 455 osob. Průměrná výše vypláceného předdůchodu činila v loňském roce 9 929 Kč.

Nedílnou součástí předčasného starobního důchodu je jeho trvalé krácení

Lidé se zajímají o to, kdy nejdříve mohou do důchodu odejít, ale mnohem důležitější informací je, jaký budou mít v penzi příjem. Bohužel čím dříve odejdou do předčasného starobního důchodu, tím více se jejich starobní důchod sníží. „V době krize celá řada firem nabízela lidem na první pohled lákavé jednorázové odstupné – třeba 200 tisíc korun –, když odejdou do předčasného starobního důchodu. Málokdo si ale spočítá, o kolik přijde kupříkladu během 20 let pobírání sníženého starobního důchodu. Při odchodu do důchodu například o tři roky dříve přijdete i s desetitisícovým řádným důchodem skoro o dva tisíce korun měsíčně, což dělá za 20 let skoro půl milionu korun,“ uvádí Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze ve společnosti Freedom Financial Services.

Při úvahách ohledně dřívějšího odchodu z ekonomicky aktivního života stojí za to vedle předčasného starobního důchodu důkladně zvážit i další alternativu, kterou může být předdůchod. Jeho čerpání ale vyžaduje mít naspořené dostatečné prostředky v doplňkovém penzijním spoření a být jeho účastníkem po dobu minimálně 60 měsíců. Je nezbytné disponovat naspořenou částkou rovnou 30 % z průměrné mzdy vyhlášené MPSV vynásobenou počtem měsíců trvání předdůchodu. „Výplata předdůchodu musí trvat nejméně dva roky, nejdéle pět let. Konkrétně pro rok 2020 je tedy nutné mít naspořeno od 240 696 korun pro dva roky do 601 740 korun pro pět roků,“ vysvětluje Jiřina Holubová.

O kolik si pohoršíte s předčasným důchodem?

Modelový výpočet předčasného starobního důchodu s cílem porovnání jeho výše pro různá období a různě dlouhé doby „předčasnosti“ je s ohledem na inflaci, růst mezd, valorizace důchodů a podobné faktory komplikovaný. Pro představu krácení důchodu ale postačí zjednodušený výpočet provedený z výše důchodu 10 168 Kč a 36 315 Kč spočítané na úrovni roku 2020 z vyměřovacích základů do roku 2019.

Příklady krácení předčasného starobního důchodu 10 168 Kč (výpočet na úrovni r. 2020)

Dny před-časnosti

Počet započatých 90 dnů

Doba pojištění (roky)

Krácení procentní výměry*

Starobní důchod

Snížení starobního důchodu

0

0

46

0,0 %

10168 Kč

0 Kč

−360

4

45

−5,1 %

9 675 Kč

−493 Kč

−630

7

44

−10,2 %

9 181 Kč

−987 Kč

−1 170

13

43

−20,4 %

8 194 Kč

−1 974 Kč

−1 826

21

41

−35,4 %

6 742 Kč

−3426 Kč

*Krácení procentní výměry o % výpočtového základu

Příklady krácení předčasného starobního důchodu 36 315 Kč (výpočet na úrovni r. 2020)

Dny před-časnosti

Počet započatých 90 dnů

Doba pojištění (roky)

Krácení procentní výměry *

Starobní důchod

Snížení starobního důchodu

0

0

46

0,0 %

36315 Kč

0 Kč

−360

4

45

−5,1 %

33889 Kč

−2 426 Kč

−630

7

45

−8,7 %

32176 Kč

−4 139 Kč

−1 170

13

43

−20,4 %

26610 Kč

−9 705 Kč

−1 827

21

41

−35,4 %

19475 Kč

−16840 Kč

*Krácení procentní výměry o % výpočtového základu

Výpočty ukazují, že pokud by odešel do předčasného starobního důchodu člověk s nárokem na řádný důchod 10 168 Kč pět roků před vznikem nároku na řádný starobní důchod, byl by mu přiznán předčasný důchod ve výši 6 742 Kč. „To oproti řádnému starobnímu důchodu znamená snížení o 3 426 korun, tedy o 33,7 procenta. V případě vyššího uvažovaného důchodu je krácení ještě výraznější, v našem příkladu – při řádném důchodu 36 315 korun – by byl předčasný důchod krácen na 19 475 korun. To se rovná snížení o 16 840 korun, tedy o 46,4 procenta,“ popisuje Jiřina Holubová.

Odchod do předčasného důchodu oddalte úřadem práce

Pokud by klient skutečně uvažoval o odchodu do předčasného starobního důchodu, bylo by vhodné, aby se nejprve evidoval na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Od věku 55 let má nárok na podporu v nezaměstnanosti s podpůrčí dobou 11 měsíců. Takto může posunout termín odchodu do předčasného starobního důchodu na pozdější dobu. Tím se sníží počet dnů „předčasnosti“ a krácení výše důchodu bude znatelně nižší. „V případě, že by klient nastoupil do předčasného starobního důchodu o 11 měsíců později, by při využití doby evidence na úřadu práce před začátkem pobírání předčasného starobního důchodu byl jeho předčasný důchod v prvním modelovém případě o 726 korun vyšší, ve druhém o 3 568 korun vyšší než při nevyužití možnosti evidence na úřadu práce,“ vysvětluje Jiřina Holubová.

Předdůchod má na výši důchodu výrazně nižší dopad

Jako mnohem přijatelnější alternativa k předčasnému důchodu se jeví předdůchod. Protože se předdůchod nehodnotí jako doba pojištění ani jako náhradní doba pojištění, bude se klientovi potenciální doba pojištění, a tím i výše starobního důchodu, sice snižovat, ovšem ne tak výrazně jako v případě předčasného starobního důchodu. Za každý rok předdůchodu se procentní výměra důchodu sníží o 1,5 %, minimálně tedy o 3 %, maximálně o 7,5 %, jak ukazují následující tabulky porovnávající modelové příklady.

Krácení starobního důchodu ve výši 10 168 Kč vlivem předdůchodu (výpočet na úrovni r. 2020)

Trvání před-důchodu (roky)

Trvání před-důchodu (dny)

Doba pojištění (roky)

Krácení procentní výměry *

Starobní důchod

Snížení starobního důchodu

0

0

46

0,0 %

10168 Kč

0 Kč

2

730

44

−3,0 %

9 878 Kč

−290 Kč

3

1 095

43

−4,5 %

9 733 Kč

−435 Kč

4

1 461

42

−6,0 %

9 588 Kč

−580 Kč

5

1 826

41

−7,5 %

9 442 Kč

−726 Kč

*Krácení procentní výměry o % výpočtového základu

Krácení starobního důchodu ve výši 36 315 Kč vlivem předdůchodu (výpočet na úrovni r. 2020)

Trvání před-důchodu (roky)

Trvání před-důchodu (dny)

Doba pojištění (roky)

Krácení procentní výměry *

Starobní důchod

Snížení starobního důchodu

0

0

46

0,0 %

36315 Kč

0 Kč

2

731

44

−3,0 %

34888 Kč

−1 427 Kč

3

1 096

43

−4,5 %

34174 Kč

−2 141 Kč

4

1 461

42

−6,0 %

33461 Kč

−2 854 Kč

5

1 827

41

−7,5 %

32747 Kč

−3 568 Kč

*Krácení procentní výměry o % výpočtového základu

Během předdůchodu se opět registrujte na úřadu práce

Zatímco pobíráte předdůchod, můžete se současně evidovat na úřadu práce a prvních 11 měsíců brát podporu v nezaměstnanosti v plné výši. Výplata předdůchodu nemá žádný vliv na výši podpory v nezaměstnanosti. V evidenci na úřadu práce lze zůstat i po skončení výplaty podpory v nezaměstnanosti (maximálně 3 roky).

Tuto kombinaci lze uplatnit vždy, a zejména pak v případě, kdy dávky z předdůchodu nebo jen z podpory v nezaměstnanosti nestačí na pokrytí životních nákladů žadatele. Další výhodou je to, že ke krácení doby pojištění při předdůchodu dojde jen v malé míře, neboť evidence na úřadu práce (jak s podporou, tak bez ní) se započítává jako náhradní doba pojištění, která se redukuje jen na 80 %.

Krácení starobního důchodu ve výši 10 168 Kč při souběhu předdůchodu a evidence na úřadu práce (výpočet na úrovni r. 2020)

Trvání před-důchodu (roky)

Trvání před-důchodu (dny)

Doba pojištění (roky)

Krácení procentní výměry *

Starobní důchod

Snížení starobního důchodu

0

0

46

0,0 %

10168 Kč

0 Kč

2

730

46

0,0 %

10168 Kč

0 Kč

3

1095

45

−1,5 %

10023 Kč

−145 Kč

4

1461

45

−1,5 %

10023 Kč

−145 Kč

5

1826

44

−3,0 %

9 878 Kč

−290 Kč

*Krácení procentní výměry o % výpočtového základuKrácení starobního důchodu ve výši 36 315 Kč při souběhu předdůchodu a evidence na úřadu práce (výpočet na úrovni r. 2020)

Trvání před-důchodu (roky)

Trvání před-důchodu (dny)

Doba pojištění (roky)

Krácení procentní výměry *

Starobní důchod

Snížení starobního důchodu

0

0

46

0,0 %

36315 Kč

0 Kč

2

731

46

0,0 %

36315 Kč

0 Kč

3

1096

46

0,0 %

36315 Kč

0 Kč

4

1461

46

0,0 %

36315 Kč

0 Kč

5

1827

45

−1,5 %

35602 Kč

−713 Kč

*Krácení procentní výměry o % výpočtového základu

Výhodnost evidence na úřadu práce je tudíž zřejmá. „Při hodnocení této varianty je třeba zohlednit i to, že by klientovi byla prvních 11 měsíců vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Při čerpání předdůchodu bez výdělečné činnosti je tak doporučeno využít možnosti evidence na úřadu práce vždy,“ radí Jiřina Holubová. „Na co je ale potřeba nezapomínat, je skutečnost, že na rozdíl od předčasného důchodu lze při předdůchodu neomezeně pracovat. Potom by se z důvodu čerpání předdůchodu nesnižovala doba pojištění a starobní důchod by byl vypočítán v plné výši,“ dodává Jiřina Holubová.

Kombinaci předdůchodu a výdělečné činnosti lze uplatnit zejména v případě, pokud jsou příjmy z výdělečné činnosti po dobu, která se kryje s předdůchodem, nízké a snižovaly by osobní vyměřovací základ, a tím i konečný starobní důchod. O nezahrnutí nízkých příjmů do vyměřovacího základu při stanovování osobního vyměřovacího základu lze totiž požádat v případě, že se období pobírání těchto příjmů kryje s dobou, kterou je možné hodnotit jako vyloučenou. A dobou vyloučenou je právě také doba čerpání předdůchodu.

„Výhodou kombinace předdůchodu a přivýdělku je i to, že peníze vyplácené z předdůchodu, vzhledem k trvajícím příjmům z výdělečné činnosti, lze reinvestovat do spořicích nebo investičních produktů s vyšším výnosem, než dosahuje doplňkové penzijní spoření, nebo do produktů, na něž lze získat znovu státní příspěvky i slevy na daních, například i do nově založené smlouvy o doplňkovém penzijním spoření,“ uzavírá Jiřina Holubová.

Témata:  důchody důchodci

Aktuálně se děje

16. května 2024 10:28

14. května 2024 19:38

14. května 2024 11:13

Srovnání cen mobilních tarifů, internetu a TV se vyplatí. Neutrácíte někde zbytečně?

Platby za telefon, internet a televizi jsou základními položkami většiny osobních a rodinných výdajů. Asi se bez nich zcela neobejdete, ale neutrácíte v některé z nich zbytečně? Chytrým srovnáním ušetříte jako jednotlivec stovky korun měsíčně, rodina i tisíce.

Zdroj: Marie Dvořáková

Další zprávy