Jdete do důchodu? Toto vás čeká

Občané, kteří v letošním roce dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 30 let, mohou podat žádost o starobní důchod. Důchodového věku dosahují v roce 2014 muži narození v květnu 1951 až únoru 1952 a např. ženy narozené v květnu až prosinci 1954, které vychovaly dvě děti nebo ženy narozené v květnu až prosinci 1955, které vychovaly tři či čtyři děti. O způsobech, jakými lze zažádat o starobní důchod, informuje Česká správa sociálního zabezpečení.

660

Rozhodnutí, zda odejít do starobního důchodu, záleží na samotném občanovi. Jedná se o jeho právo volby a nikoliv povinnost. Za loňský rok bylo podáno více než 101 000 žádostí o starobní důchod. Průměrná doba vyřízení žádosti o starobní důchod v roce 2013 činila 31 dnů.

Kdy a kde se žádost podává?

Nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání starobního důchodu sepisuje osobně budoucí důchodce žádost o důchod, a to na okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ) příslušné podle místa jeho trvalého pobytu. Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o důchod, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o jejich zdravotním stavu podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci.

Jaké doklady vzít s sebou?

Při podávání žádosti o starobní důchod se předkládá zejména:

  • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
  • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
  • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
  • doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti (rodné listy dětí nebo výpisy z matriky narození, popř. rozhodnutí o době a rozsahu péče),
  • doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách, které nejsou uvedeny v informativním osobním listu důchodového pojištění.

Jak lze zjistit důchodový věk a potřebnou dobu pojištění?

Lidé snadno pomocí tzv. věkové kalkulačky zjistí, jaký je jejich důchodový věk, kdy ho dosáhnou a jakou musí získat dobu pojištění. Tato praktická kalkulačka je dostupná na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí - www.mpsv.cz/cs/2435. Stačí do ní doplnit datum narození, údaj, zda jde o muže či ženu, a u žen také počet vychovaných dětí. Kalkulačka spočítá rovněž i datum, od kterého je nejdříve možné požádat o předčasný starobní důchod.

Kde lze v předstihu ověřit, jaké doby pojištění eviduje ČSSZ?

ČSSZ je možné požádat o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Tento list obsahuje přehled dob důchodového pojištění, popřípadě náhradních dob pojištění, a od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. ČSSZ jej zasílá do 90 dnů od doručení žádosti. Ta musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno a příjmení (rodné příjmení) a adresu, na kterou bude IOLDP zaslán. Tiskopis žádosti, který je možno k tomuto účelu použít, je k dispozici na webových stránkách ČSSZ. Žádost se zasílá buď písemně na adresu ČSSZ, odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5, nebo elektronicky prostřednictvím e-podatelny (podepsaná zaručeným elektronickým podpisem), nebo datové schránky. O informativní list je možné požádat také online prostřednictvím ePortálu ČSSZ na adrese eportal.cssz.cz.

Možnost ověřit si včas evidovanou dobu pojištění využívá stále více lidí. ČSSZ v roce 2013 zaslala informativní list 125 262 klientům, tj. o téměř 20 % více než v roce 2012.

Co je také důležité vědět?

Důchod se vyplácí v hotovosti prostřednictvím České pošty. Tato služba je zpoplatněná; za každou splátku důchodu zaplatí klient 21 Kč. Další možností je výplata důchodu bezhotovostním převodem na bankovní účet. Formu výplaty si při podání žádosti o důchod volí sám žadatel.

Pokud občan požaduje důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, předkládá k žádosti o důchod vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet - majitel účtu" nebo „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky)". Tyto tiskopisy jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ a na OSSZ.

ČSSZ rozhoduje o přiznání důchodu ve lhůtě do 90 dnů od podání žádosti. Délka vyřízení závisí na tom, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny podklady. Je-li nárok na důchod prokázán, poskytuje ČSSZ žadateli před vydáním rozhodnutí o důchodu zálohu. Pokud klient nesouhlasí s rozhodnutím o přiznání důchodu, může podat písemné námitky do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Námitky přijímá ČSSZ nebo kterákoliv OSSZ. Podání námitek je řádný opravný prostředek ve správním řízení a jeho absolvování je nezbytným předpokladem k tomu, aby se věcí mohl zabývat soud v případě uplatnění správní žaloby.

Do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ČSSZ může klient písemně požádat o změnu data přiznání důchodu nebo jeho výplaty. V praxi se může jednat např. o situace, kdy žadatel o starobní důchod z obdrženého rozhodnutí zjistil, že mu do získání dalšího roku pojištění chybí několik dnů. V tomto případě má žadatel možnost v 30denní lhůtě požádat ČSSZ o posunutí data přiznání starobního důchodu tak, aby mu byl zhodnocen i další rok pojištění.

Nejčastější omyly v souvislosti se žádostí

Lidé si často myslí, že žádost o důchod vyplňují sami, popřípadě nevědí, kam se přesně mají dostavit. Žádost o důchod s občanem sepisuje okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) příslušná podle místa trvalého bydliště, v Brně Městská správa sociálního zabezpečení (MSSZ) a v Praze Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ). Není nutné se předem objednávat, ale je třeba počítat s tím, že celý úkon může trvat zhruba 30 minut.

Je také třeba věnovat pozornost tomu, kdy žádost podat. "Žádost o starobní důchod lze podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Pokud je žádost podána nejvýše o 1 měsíc dříve než je výše uvedená lhůta, ČSSZ přeruší řízení. Je-li žádost uplatněna o více jak 5 měsíců dříve, ČSSZ řízení zastaví," dodává pro EuroZprávy.cz Renáta Provazníková z oddělení komunikace ČSSZ. Optimální je tedy podat žádost o důchod přibližně dva až tři měsíce v předstihu před datem, od kterého má být důchod přiznán.

Další nejasností týkající se žádosti o důchod je jeho výše. "Při podání žádosti o důchod se lidé předpokládanou výši důchodu nedozvědí. Přesnou částku důchodu jim ČSSZ sdělí v rozhodnutí o přiznání důchodu," uvádí Provazníková.

Problémy podle ní nastávají také u pojištění. "Máte-li od ČSSZ v předstihu vyžádaný výpis dob pojištění (informativní osobní list důchodového pojištění), vezměte ho k podání žádosti s sebou spolu s doklady o dobách, které v něm nejsou uvedeny. Předložení informativního osobního listu proces podání žádosti urychlí a zefektivní. Pokud na informativním osobním listu nějaká doba chybí, vezměte k žádosti o důchod náhradní doklady, kterými tuto dobu můžete doložit."

Chybějící dobu pojištění je možno doložit čestným prohlášením, to lze ale v důchodovém řízení využít pouze výjimečně. "Prokázání doby pojištění alespoň dvěma svědky je možné v případě, že jde o osoby, které s vámi po celou uvedenou dobu pracovaly u téhož zaměstnavatele. Lze proto doporučit, aby se lidé zajímali o dobu důchodového pojištění v dostatečném předstihu před nárokem na důchod a sami se aktivně podíleli na dohledání dokladů o případných chybějících dobách. Zvýší tím šanci na úspěšné doložení dob, které mají vliv na výši jejich důchodu, a usnadní vyřízení budoucí žádosti o důchod," dodává pro EuroZprávy.cz Renáta Provazníková z oddělení komunikace.

Témata: důchody

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky